• Lav fit i samarbeid mellom Non-Government Organizations og bedrifter 

   Antonsen, Daniel (Master thesis, 2015-11-23)
   Oppgavens overordnede problemstilling er; hvilke verdier leveres til bedriften når fit med NGOen og dens arbeidsområde er lav, og hvilke drivere har bedriften for å inngå slike samarbeid? For å besvare dette tas det ...
  • Lavkarbodiettens effekt på blodsukkerregulering hos diabetes type 2-pasienter 

   Larsen, Marte; Phengphan, Sukhontharos (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   I bacheloroppgaven vår har vi undersøkt hvordan lavkarbodiett påvirker HbA1c-nivået hos pasienter med diabetes type 2. Temaet er både aktuelt og har vært gjennomgående i vårt studie i ernæring. Lavkarbodietten har vært ...
  • Led deg til bedre selvfølelse 

   Nordsveen, Marte Charlotte; Nielsen, Julie Frisk (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan arbeid med selvledelse i form av positiv tenkning og selvrefleksjon kan påvirke selvfølelsen. For å finne svar på vår problemstilling har vi designet et selvledelsesprosjekt ...
  • Leddmobilisering og manipulering – antatte mekanismer bak den smertelindrende responsen 

   Strøm, Camilla Alida; Ekker, Vendla Mikalsen (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   I utdannelsesforløpet til studentene har de antatte mekanismene til manipulering og mobilisering blitt drøftet. Dette har skapt et engasjement for temaet, og studentene ønsket å se nærmere på forskningen tilknyttet de ...
  • Lede endring i organisasjoner 

   Sveine, Vilde Ramleth; Steenfeldt-Foss, Julie Grønli (Master thesis, 2021)
   Formålet med forskningsprosjektet har vært å undersøke hvordan ledere best kan lede når endringer skal gjennomføres i organisasjoner. Det er flere faktorer som påvirker det å lede endring og vi skal undersøke noen av disse: ...
  • Ledelse - En kjønnsforskjell? : Hvordan påvirker kvinnelig kontra mannlig ledelse kommunikasjon og lederstil i detaljhandelbransjen? 

   Heimtun, Christine; Myhre, Linn-Andrea (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Formålet med denne studien baseres på om kjønn har en innvirkning på lederstil og kommunikasjon, samt om det mannlige kjønnet er mer foretrukket enn det kvinnelige da det eksiterer flere menn enn kvinner i lederstillinger. ...
  • Ledelse av Lean-implementering. 

   Vikan, Maja; Trobe, Petter; Venning, Tommi Wilhelm (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er vår spesialisering i ledelse og felles interesse for Lean. Dagens samfunn er preget av endring, og Lean er den dominerende filosofien produksjonsbedrifter benytter til for å håndtere ...
  • Ledelse i fremragende bedrifter 

   Lunde, Elin; Magnussen, Kathrine (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Denne oppgaven handler om ledelse av fremragende selskaper, og kriteriene som må oppfylles for at selskapene skal betegnes som fremragende. Collins (2002) har sett på ledelse av fremragende selskaper i lys av noen ...
  • Ledelse i hverdag og krise: Etterpåklokskap er en farlig lidenskap 

   Myhrer, Ina G.; Myhre, Jeanette; Salvesen, Ida Z. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Ledelse og sosiale medier. 

   Horne, Stian (Bachelor thesis, 2012-01-24)
  • Ledelse – En relasjonsprosess 

   Loku, Fidan (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Ledelse er et fenomen som har blitt fundert over og forsket på omtrent like lenge som menneskets eksistens. Vi skulle tro at det fantes et klart svar på hva det er, hva det betyr og hvordan man utøver ledelse. Fenomenet ...
  • Ledelse – kan det læres gjennom teori? 

   Bache-Mathisen, Peder Mollatt (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  • LEDELSE: FRA KJØNN TIL PERSON 

   Sagerud, Victoria Venbakken; Prag, Daniel (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke oppfatninger finnes om maskulin og feminin ledelse? Oppgaven belyser ulike oppfatninger om ledelse knyttet til maskuline og feminine personlighetstrekk, i ...
  • Ledelsens evne til motivasjon i privat kontra offentlig sektor. 

   Ofeigsdottir, Heida; Mørk, Christine; Løvholen, Kaja (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   I heten av nåtidens diskusjon rundt konkurranseutsetting av barnehager settes det sterkere lys på hvorvidt man ønsker å jobbe i privat kontra kommunal sektor. Vi fikk en interesse for hvorvidt ansatte trives best i en av ...
  • Ledelsens visjon, den interne kulturen og det eksterne inntrykket – en studie av forutsetninger for corporate branding i Ringnes AS. 

   Grøndahl, Connie Østby; Gøperød, Amalie; Bjørn, Benedicte (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven ble dannet på grunnlag av vår felles interesse for omdømmebygging, og da spesielt hvordan man kan arbeide internt i en virksomhet for å oppnå samsvar med eksterne interessenters inntrykk ...
  • Leder som påvirkningsfaktor til indre motivasjon. En studie om lederes tanker-, kunnskap-og handlinger omkring ansattes indre motivasjon 

   Radford Sletner, Kine; Sandbeck, Amanda (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Gjennom denne studien har motivasjon vært hovedfokus, og videre hvilken betydning ledere har i den sammenheng. Vinklingen i oppgaven tar utgangspunkt i lederes perspektiv på hvordan de oppfatter egen påvirkningsevne. ...
  • [Lederatferd i Gasellebedrifter] 

   Hallstensen, Jeanett Gundersen; Myrvang, Aleksander Hansen; Horgmo, Daniel (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  • Ledere og sosiale medier 

   Tønnessen, Cathrine; Esp, Tonje Beate; Egenæs, Nora Wisløff (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er interesse og nysgjerrighet rundt hvordan ledere bruker sosiale medier, hvorfor noen lykkes og andre ikke. Vi ønsker å avdekke hva ledere mener skal til for og lykkes i sin bruk av sosiale ...
  • Lederens påvirkning på de ansattes motivasjon: en studie av motivasjonsarbeid i frittstående distriktshotell sammenliknet med i franchise- og kjedehotell 

   Agledal Gregersen, Stian; Rogdaberg Trå, Malene (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på hvordan ledere jobber for å påvirke motivasjon. Formålet med oppgaven var å finne ut om det eksisterer noen forskjeller i motivasjonsarbeidet i frittstående distriktshotell ...
  • Lederens rolle i bedriftens kommunikative samspill 

   Bjerga Fjeld, Emilie; Sande, Mari (Bachelor thesis, 2020-06)
   Denne bacheloroppgaven er et studie av lederstil og kommunikasjon, med den hensikt å presentere et konkret løsningsforslag for å oppnå enhetlig kundeopplevelse av bedriften. Dette skal løses ved bruk av kreative metoder, ...