• HUR KAN REVENUE MANAGEMENT ANVÄNDAS I RESTAURANGBRANSCHEN 

      Karlsson, Stina; Olsson, Patrik; Qvale, Ole Fredrik Boldersløw (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      I denna uppsats har vi valt att studera hur restaurangbranschen kan använda sig av Revenue Management-metoder och verktyg. För att inhämta data så har vi genom kvalitativ metod genomfört semistrukturerade intervjuer där ...