• Disruptiv innovasjon i Norsk kontekst: Hvilke av litteraturens disruptive faktorer kan identifiseres i Askeladdens konsepter? 

   Bø, Veslemøy; Mathisen, Kristine Back (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler teorien om disruptiv innovasjon og disruptiv innovasjons rolle i en norsk kontekst. Vi har avgrenset oppgaven til å se på hvilke av teoriens faktorer som kan identifiseres i fem utvalgte konsepter ...
  • Kjøp av tjenester til hjemmet- Diskursiv normalisering- morlask motstand 

   Døving, Runar; Moe, Helene Tronstad; Undheim, Kristin; Haus, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2019-12-03)
   Det kjøpes lite tjenester til hjemmet. Vår kvantitative undersøkelse avdekker også stor motstand mot kjøp av tjenester i hjemmet. I den offentlige diskursen, derimot, fremstilles det som om slike tjenester etterspørres i ...
  • Kreative kollisjoner i inkubatormiljøet 

   Lewin, Lars; Sjustad, Ole Gabriel; Vasbotten, Milla (Bachelor thesis, 2021)
   Med denne bacheloroppgaven ønsker vi å få bedre forståelse av hvordan pandemien har påvirket inkubatorenes fasilitering for kreative kollisjoner. Vår problemstilling er derfor: Hvordan har inkubatorenes fasilitering for ...
  • Mikroprosesser i online samskaping - Et kvalitativt studie 

   Hoummira, Samire; Arntsen, Hanne Birgitte (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Til tross for omfattende forskning på samskapingsfeltet, ser vi hull i forskningen som omhandler forståelsen av fenomenet på et dypere nivå. Problemstillingen i denne oppgaven lyder som følger: Hvordan kan vi forstå online ...