• Autentisitets påvirkningskraft på merkevarer 

   Røed, Julie Brix; Karlsen, Lars Christian; Jordheim, Marte (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Litteratur belyser at forbrukeres oppfattede autentisitet på merkevarer avgjør hva de kjøper og hvem de kjøper fra. Samtidig fremlegges det at autentisitet derfor en av kjernekomponentene bak de mest suksessfulle ...
  • Blir fulltidsansatte motivert av andre belønningssystem enn deltidsansatte i butikkbransjen? 

   Larsen, Linda; Gjerde, Lene; Dreyer, Guro (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Formålet med oppgaven har vært å undersøke om fulltids - og deltidsansatte blir motivert av indre - eller ytre motivasjon for å oppnå jobbengasjement på arbeidsplassen. Oppgaven ble avgrenset til butikkbransjen og ...
  • Boligmarkedet for førstegangskjøpere 

   Bergli, Ida Othilie; Waagenæs, Therese Linnea; Olsen, Kaja Årvik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven ønsker vi å se på hvordan Finansdepartementet påvirker boligmarkedet gjennom deres boliglånsforskrifter, hvor vi i hovedsak legger vekt på hvordan førstegangskjøpere vil finansiere boligkjøp. Vår avgrensning ...
  • Destruktiv ledelse En kvantitativ studie om kjønnsforskjeller i oppfattelsen av destruktiv lederatferd 

   Andersen, Anette Trosten; Åslie Sara, Kristine; Solvang, Annelene (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Vår interesse for ledelse og de negative aspektene ved det var utgangspunktet for denne bacheloroppgaven. Tidligere er det forsket lite på destruktiv ledelse sett i sammenheng med kjønn. Destruktiv ledelse bør ses på som ...
  • E-handel mot den fysiske butikk 

   Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...
  • Effekten av eventdesign på tilskueres tilfredshet 

   Olsson, Heidi; Oppen, Kine Nordvik; Olsen, Lena (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg eventdesign ved et mega- sportsevent. Mer spesifikt er den rettet mot om, og eventuelt hvilke elementer som har effekt på tilskuernes totale tilfredshet. Hensikten er å bedre kunnskapen ...
  • Effekter av pakkesammensetning og prisnivå på pakkeløsninger 

   Folmoe, Magnus; Strømsnes, Remi Endre; Fazil Natasha, Kanwal (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan sammensetning av produkter og prisnivå påvirker kjøpsintensjonen for pakkeløsninger. Pakkesammensetninger (bundling) er en prisstrategi som kan bidra til at bedrifter skaper ...
  • EMV eller etablert merkevare? En kvantitativ analyse 

   Pettersen, Eivind Bergerud (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i en antagelse om at etablerte merkevarer reduserer opplevd risiko for forbrukeren, sammenliknet med dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV). Denne antakelsen legges til grunn for en ...
  • Evolusjoner og revolusjoner i ACOS 

   Fjellhaug, Marianne; Vildskog, Martine; Hetlevik, Iselin Mari (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne bacheloroppgaven ble gjennomført med hjelp fra programvareselskapet ACOS, og har som formål å undersøke to hovedproblemstillinger. Vi undersøker hvordan ACOS sin vekst, fra etablering til i dag, har påvirket deres ...
  • eWOM på Facebook 

   Braathen, Helene Ueland; Simonsen, Marte (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Når vi skrev denne oppgaven om eWOM og kunders påvirkningskraft, ønsket vi å undersøke om informasjonssøking, personlig innflytelse og negativ omtale hadde en påvirkning på kjøpsintensjonen til en forbruker. Vi ville ...
  • Hvilke faktorer påvirker gjenkjøpsintensjonen til en Volkswagen Golf? 

   Westeng, Marius; Withington, Philip (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Volkswagen er et verdenskjent bilmerke som kriger om å være verdens største bilprodusent med Toyota. Hvem av disse to som faktisk er størst er det litt forskjellige svar på, da ulike journalister har rapportert begge deler. ...
  • Hvilke faktorer påvirker salgsledere sine prestasjoner i Adams Matkasse? 

   Rath, Truls Jacobsen; Sælen, Markus; Lund, Atle Øygarden (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Vi har i vår undersøkelse prøvd å avdekke hvilke faktorer som påvirker salgsledere sine prestasjoner i Adams Matkasse, med forankring i den teoretiske modellen til Mark W. Johnson og Greg W. Marshall. Det ble også tatt i ...
  • Hvilke oppfatninger er knyttet til en bedrifts navneendring hos forbrukere, og i hvilken grad vil tidligere erfaringer hos bedriften påvirke disse oppfatningene? 

   Harding, Alex; Heier, Lars Jakob; Hannestad, Truls Kjær (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg oppfatninger knyttet til en navneendring hos en bedrift, og i hvilken grad tidligere erfaringer vil påvirke oppfatningene. Vi har valgt å ta for oss bedriftene Telia, Circle K og ...
  • Hvilke sosiale medier gir best effekt for bedrifter i B2C-sektoren, og hvilke kriterier må ligge til grunn ved valg av mediekanal, når målet er å skape verdi for bedriften? 

   Brynjulfsen, Emilie; Leganger, Tina (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Hensikten med denne oppgaven var å besvare spørsmålet om hvordan en bedrift skulle gå frem i valg av digitale medier i sin mediemiks, og avdekke om det var noen av mediene som genererte mer inntekt og interesse enn andre. ...
  • Hvilken faktor har størst påvirkning på kundetilfredsheten i mobilabonnement-bransjen i Norge 

   Schartum, Christian; Rasmussen, Magnus; Riskild, Tarjei Kolle (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven skal vi svare på problemstillingen: Hvilken faktor har størst påvirkning på kundetilfredshet i mobilabonnement-bransjen i Norge. For å belyse dette har vi foretatt en kvantitativ undersøkelse der vi har ...
  • Hvordan påvirker Norges største bloggere, Caroline Berg Eriksen og Sophie Elise Isachsen, sine lesere i form av kjøpsatferd? 

   Hornstein, Emma Hulleberg; Johansen, Linn (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en avsluttende eksamen ved bachelorstudiet Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania, våren 2017. Bacheloroppgaven tar for seg temaet bloggernes evne til å påvirke ...
  • Hvordan påvirker samarbeidet til Junkyard med sosiale profiler kjøpsatferden til forbrukerne? 

   Øyre, Renate; Redzic, Azra (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår interesse for sosiale medier. Vi ønsket å få en dypere forståelse for hvordan bedrifter som Junkyard kan påvirke sine forbrukere gjennom sosiale medier som blogg og ...
  • Kampen om dagligvarekundene 

   Jakobsen, Lotte; Haugan, Kaja; Jensen, Karoline Mariann (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Det er stor konkurranse blant norske dagligvarekjeder, og Norge er et av de landene i Europa med høyest butikktetthet. Likevel er nordmenn generelt ikke særlig lojale, på bakgrunn av dette har vi valgt å undersøke hvilke ...
  • Luksuskjøp Og rettferdiggjøringsstrategier 

   Bosnes, Javier Edison; Aftab, Muqaddes (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne Bacheloroppgaven handler om hvordan forbrukere rettferdiggjør sine kjøp. Vi vil se på to egenskaper hos forbrukere som kan differensiere mellom hvordan de begrunner kjøp: (1) deres økonomi og (2) deres behov for ...
  • Merker i endring 

   Svartangen, Julie; Staszak, Izabela; Tangeland, Kevin Christian (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne bacheloroppgaven forsøker vi å belyse hvordan man kan ivareta kunderelasjoner når merker går igjennom endringer, og hvordan riktig kommunikasjon kan være med på å bidra til dette. Forbrukernes behov endrer seg ...