Now showing items 159-178 of 302

  • Kaffebarer i Oslo 

   Ness, Celine; Eilertsen, Petter; Ryhjell, Magnus F. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kan et karriereutviklingsprogram bidra til å fremme kvinnelige toppledere?: Et kvalitativt studium om kvinners utvikling gjennom karriereutviklingsprogram 

   Brustad, Julie Bjørnov; Andersen, Amalie Worm (Master thesis, 2021)
   Kjønnsforskjeller i ledelse er et stadig omdiskutert tema i dagens samfunn, og vi ser at det fortsatt er mangel på kvinnelige toppledere i Norge. Flere ledere og ansatte får i løpet av sin karriere tilbud om, eller oppsøker ...
  • Karaktersetting i norsk arbeidsliv 

   Vik, Tonje Elin; Nichols, Selina Tveiten (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke holdninger de ansatte har til prestasjonsmålinger og karaktersetting i et selskap i banksektoren. Vi har valgt å legge ekstra vekt på å se etter eventuelle forskjeller mellom ...
  • En kartlegging av avgjørende motiver bak idrettssponsing: Hvorfor norske bedrifter investerer i idrettssponsing? 

   Visaggi- Duborgh, Thomas (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   SAMMENDRAG Gjennom denne besvarelsen har jeg sett på hvorfor norske bedrifter investerer i idrettssponsing med bakgrunn i problemstillingen; ”En kartlegging av avgjørende motiver bak idrettssponsing: Hvorfor norske ...
  • Kjønnet bedrar : forventer man ulik atferd av mannlige og kvinnelige ledere? 

   Westby, Ida; Brunsvik, Julie (Bachelor thesis, 2016-02-22)
  • Kjønnsbalanse i ledelse i 2020 

   Walstad, Helene; Enge Jørgensen, Caroline (Master thesis, 2020-06)
   Denne studien handler om kjønnsbalanse i ledelsen, et viktig og dagsaktuelt tema. Historisk sett finnes det flere kvinnelige ledere nå enn noen gang, men likevel gjenstår det en lang vei før paritet mellom menn og kvinner ...
  • Kjønnsforskjeller i holdninger til sykefravær i Norge 

   Dahl, Sara; Chakiri, Ilham (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Det høye sykefraværet blant kvinner i Norge har skapt mye medieomtale, og det har vært hete debatter rundt temaet. Vi ønsket med vår oppgave å kartlegge ulike holdninger blant menn og kvinner fordi det ikke fantes nok ...
  • Kjønnsforventninger fra en leders perspektiv 

   Grip, Karoline Nordby; Gjesvik, Sunniva Qvale (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I denne oppgaven har vi valgt å studere temaene kjønn og ledelse. Fremfor å undersøke faktiske forskjeller mellom mannlige og kvinnelige lederegenskaper, ønsket vi å ta utgangspunkt i ledernes egne oppfatninger. Dette ledet ...
  • Kjønnskvotering – et hemmende eller fremmende virkemiddel for likestilling? 

   Haugen, Martine Børsum; Christensen, May; Grindalen, Ida (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Formålet med oppgaven er å kartlegge hvorvidt kjønnskvotering fremmer eller hemmer likestilling i næringslivet, og avdekke om lovbestemmelsene ikke lenger samsvarer med utviklingen i samfunnet. Er det kanskje slik at lov ...
  • Kommunikasjon i endringsprosesser 

   Slåke, Sara Wold; Kalsnes, Maria; Brunborg, Julie (Bachelor thesis, 2017)
   I innledningen utdyper vi problemstillingen, og de aspektene rundt det vi vil undersøke. Videre presenterer vi Bedrift Norway AS, organisasjonen vi har brukt i vår undersøkelse. I siste del av innledningen har vi valgt ...
  • Kommunikasjon og motivasjon under organisatoriske endringsprosesser 

   Lunde Markussen, Ina (Bachelor thesis, 2020)
   Fokuset i denne bacheloren er på hvordan kommunikasjon kan fremme motivasjon og aksept for organisatoriske endringer. Undersøkelsen viser at kommunikasjon er viktig for motivasjon, men at det også er andre forhold som ...
  • Kommunikasjon som verktøy i endringsprosesser - hvorfor og hvordan? - Et casestudie av Rolls Royce Marine i Norge 

   Kvalsund, Lars Bussesund; Haffner, Dennis (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet av to studenter ved Markedshøyskolen Campus Kristiania sitt HR og Personalledelse-studieprogram i Oslo våren 2015. Oppgaven inneholder en bearbeidelse av to, på det tidspunkt, pågående og ...
  • Kompetanse er ferskvare! : Reskilling som tiltak i kompetanseplanleggingen 

   Bjerknes, Marte; Eidet, Marte; Fjellstad, Julie (Bachelor thesis, 2019)
   I et samfunn i hyppig endring, må man anse kompetanse som ferskvare! I denne bacheloroppgaven undersøker vi temaet «reskilling», da dette kan være en mulig løsning for å imøtekomme morgendagens kompetansekrav. Vi ønsket å ...
  • Kompetansemobilisering og arbeidsmotivasjon - en studie av Hordaland Fylkeskommune, seksjon OT/PPT. 

   Egeli, Emilie; Småbrekke, Daniella Tordal; Holum, Nathalie (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Denne studien har til hensikt å kartlegge kompetansemobilisering i Hordaland Fylkeskommune, seksjon OT/PPT. Studien undersøker hvilke faktorer som er mest sentrale for medarbeidernes opplevelse av kompetansemobilisering, ...
  • Konflikthåndtering på arbeidsplassen 

   Kleppestø, Helene Birkeland; Flesland, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven omhandler temaet oppstart av konflikter. Konflikt er et tema som ledere blir oppfordret til å håndtere på best mulig måte av blant annet Arbeidsforskningsinstituttet AS, Statens arbeidsmiljøinstitutt og ...
  • KONTINUERLIG ENDRING BLIR STADIG EN STØRRE DEL AV ARBEIDSHVERDAGEN 

   Østby, Kathrine Schønning; Hattrem, Cecilie (Bachelor thesis, 2017)
   I likhet med flere millioner andre mennesker har også vi latt oss inspirere av den tidligere presidenten Barack Obama. Obama har inspirert med engasjement, retorikk, handlekraft og kontinuerlige forbedringer ved å fremstå ...
  • Kontinuerlig læring i et hurtig endrende arbeidsliv. På hvilken måte kan EVRY fremme kontinuerlig læring gjennom medbestemmelse og prosjektarbeid? 

   Trollebø, Linn Katrin; Hofland, Katrine (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan kontinuerlig læring og kompetanseutvikling kan realiseres gjennom å jobbe i prosjekt og gi medarbeiderne en større del av ansvaret for egen læring. Formålet med oppgaven har ...
  • Kontorlandskapets påvirkning på samhandling blant ansatte 

   Domert, Susann; Stegerød, Nicoline Fritzvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne bacheloroppgaven skal ta for seg kontorlandskapet, og hvordan det påvirker ansattes opplevelse av samhandling. Gjennom en kvalitativ undersøkelse skal vi besvare problemstillingen “På hvilke måter påvirker ...
  • Kontorløsningens påvirkning 

   Skauge, Thea; Dragnes, Kine Sunde (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Vi har i denne bacheloroppgaven har undersøkt problemstillingen: Hvordan påvirker ulike kontorløsninger kommunikasjon, kunnskapsdeling og produktivitet? For å kunne besvare problemstillingen ytterligere fant vi det ...
  • Kontorløsningers innvirkning på de ansatte 

   Sundalskleiv, Siri; Rygh, Lene Jeanette; Rognerud, Tina (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Det har skjedd store endringer gjennom årene når det gjelder den fysiske organiseringen av kontorløsninger. Utviklingen har gått fra 70-tallets åpne landskap, til 80-tallets cellekontor og frem til nåtidens åpne landskap ...