• Teamarbeid fra hjemmekontor under koronapandemien 

   Meltzer, Amalie; Osaland, Tea; Nansve, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan velfungerende team har blitt påvirket av å bli plassert på hjemmekontor under koronapandemien. Det er et tema som ikke har vært forsket mye på fordi det bare er litt over ett år ...
  • This is IT. En studie om hvilke lederegenskaper som vektlegges i rekrutteringen av ledere til IT-bransjen 

   Øyen, Anja; Akhtar, Mohammed Haris (Bachelor thesis, 2020-05-22)
   Denne studien omhandler temaet ledelse i kunnskapssamfunnet og hvilke egenskaper som vektlegges i rekrutteringen av nye ledere til IT-bransjen. Formålet har vært å få et dypere innblikk i hvilke lederegenskaper som både ...
  • Tidlig medvirkning: -et tveegget sverd? 

   Søiland, Nora; Pereira, Sandra Emilie; Sandberg, Helle (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   I helsesektoren foreligger det en standardisert plan for hvordan ansattes medvirkning i endringsprosjekter skal foregå. I en endringsprosess vil det være flere endringsprosjekter for å oppnå endringsprosessens overordnede ...
  • Til hvilken grad står norske toppfotballtrenere ved sine verdier i motgang? 

   Bakken, Mathias Rishaug; Nguyen, Hoan Khai (Master thesis, 2021)
   Det finnes mye forskning knyttet til fotballtrenerrollen, men lite av denne forskning ser på trenerrollen og hens utøvelse av ledelse med utgangspunkt i verdier. Det som gjør en fotballtrener interessant å forske på ...
  • Tillitsvalgte - til hjelp eller hindring i endringsprosesser? 

   Stien, Hanna; Sevilhaug, Sirianna; Sørvik, Lise (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Tillitsvalgtes rolle som representanter og talsmenn for arbeidere er et kjent fenomen for de fleste av oss. Vi fant det imidlertid svært interessant å undersøke nettopp hvordan denne rollen fungerer i endringsprosesser ...
  • Try and Hire: en oppgave om utprøving av arbeidstakere før fast ansettelse 

   Strømsnes, Rita; Meyer Remø, Julie; Van Der Meeren, Ingvild (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Formålet med denne oppgaven har vært å rette søkelyset på et område knyttet til leie av arbeidskraft som befinner seg i en gråsone i regelverket og som er gjort relativt lite forskning på. Vi har sett på hvorvidt det å ...
  • TRYNEFAKTOR 

   Einang, Oda; Braathen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   At et tiltalende ytre gir mennesker fordeler i sosiale sammenhenger har gjennom forskjellige studier blitt bekreftet gang på gang. Denne tendensen til å behandle pene mennesker bedre enn de som bedømmes som mindre pene, ...
  • Turnover - når forventninger ikke innfris 

   Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...
  • Turnover, IT-bransjens økende etterspørsel etter kompetanse 

   Holen, Jarle; Ellingsen, Cathrine; Flesjø, Tormod (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Mye tyder på at det blir stadig mer etterspørsel av IT-kompetanse i næringslivet, derfor er det interessant å se på hvilke forhold som er med på å holde på de ansatte. Denne oppgaven vil ta for seg temaet gjennomtrekk ...
  • Tvungen endring. Evner de ansatte å omstille seg? 

   Luther, Emilie Karoline; Larsen, Marte Holt (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Høsten 2014 opplevde oljeindustrien et dramatisk prisfall på råolje, som medførte store nedbemanninger og omstillingsprosesser for oljeselskaper og alle underleverandører. Oljeprisene er nå på tur opp, men oljeindustrien ...
  • Under fire øyne: En studie på forskjeller mellom fulltids- og deltidsansattes utbytte av medarbeidersamtalen 

   Sognar, Even; Sofienlund, Kristin; Solsvik, Adrian (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Formålet med denne studien er å sette lys på hvordan ledere og HR-avdelinger bør forholde seg til sine fulltids- og deltidsansatte under medarbeidersamtaleprosessen. Vi har undersøkt om det er forskjeller i hva fulltidsansatte ...
  • [Uten tittel] 

   Remen, Natasha; Meyer, Anette (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på hvordan nedbemanningsprosessen i Aker Solutions Sandsli har påvirket de ansattes motivasjon for arbeidet. For å svare på vår problemstilling er det formulert to undersøkelsesspørsmål - ...
  • Utfordringer ved mangfoldsledelse 

   Enga, Stine; Forr, Kaja (Bachelor thesis, 2020-06-17)
   I dagens samfunn, så opplever bedrifter å bli mer og mer internasjonale, dette med tanke på at det ansettes personal av utenlandsk opprinnelse, i tillegg til at bedrifter gjerne har samarbeidspartnere og konkurrenter som ...
  • Utøvelse av HR-faglig skjønn ved styringsrettsbeslutninger 

   Vøybu, Eline; Berthelsen, Christine Colling Westerbø (Bachelor thesis, 2021)
   Arbeidsgivers styringsrett er et av de mest sentrale temaene innenfor arbeidsretten generelt og den individuelle arbeidsretten spesielt. Den tradisjonelle behandlingen av styringsretten har imidlertid knyttet an mot de ...
  • Veien til gullklokka - En studie om hva som gjør at ansatte blir i en bedrift over tid 

   Haugen, Iselin; Nordhagen, Julie; Hovden, Mari (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Temaet for oppgaven er motivasjon. Nærmere bestemt ønsket vi å se på faktorene som er bakenforliggende for at en ansatt ønsker å bli værende i en bedrift over tid. Formålet er å se hvorvidt det er faktorer som skiller seg ...
  • VEKSTSTRATEGI + KOMPETANSESTRATEGI = SANT? 

   Moberg, Frøydis; Fredriksen, Evy Eide (Bachelor thesis, 2019)
   I takt med de raske endringene i dagens samfunn undret vi oss over hvordan det jobbes med kompetanse og hvordan en kompetansestrategi i en bedrift. I utgangspunktet tenkte vi at det ville være interessant å se hvordan ...
  • Vet DU hva som motiverer din servicemedarbeider? 

   Svanberg, Anna; Ræstad, Tiril Christine (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne studien undersøker hva som motiverer servicemedarbeidere og bidrar til at de trives i organisasjonen. For å undersøke hvilke faktorer som påvirker jobbopplevelsen positivt og negativt, tar vi i utgangspunkt i ...
  • Visma Exso - når visjon møter kommunikasjon og læring 

   Melbøe, Madelen (Bachelor thesis, 2020)
   Bacheloroppgavens overordnede problemstilling er «Hvordan opplever ledere kommunikasjon og læring i Visma Exso?» Temaet er systemlæring, med hovedfokus på å skape en delt visjon som ett ledd i å bli en lærende organisasjon. ...
  • «Workplace incivility»: En kvalitativ undersøkelse av hvordan en tredjepart evaluerer ansattes reaksjoner på usivilisert oppførsel fra en leder 

   Sandberg, Camilla (Master thesis, 2021)
   Hensikten med studien er å undersøke hvordan en tredjepart evaluerer ansattes reaksjoner på usivilisert oppførsel fra en leder. Studien er basert på funn fra dybdeintervjuer, gjennomført våren 2021, med åtte informanter, ...
  • Young professionals forventinger til ledelse. Jobber for å leve, lever ikke for å jobbe 

   Dillingøen, Henriette; Dahle, Jeanette; Dahlstrøm, Maline (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om transformasjonsledelse møter forventningene til Young Professionals. Young Professionals er dagens og fremtidens arbeidstakere, og vi synes det er spesielt interessant å se ...