Now showing items 184-203 of 302

  • Kunstig intelligens i rekrutteringsprosesser 

   Grande, Stine Melike; Johannessen, Helle Vollan (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Bakgrunnen for bacheloroppgavens tematikk er vår interesse for fagområdet HR og personalledelse, med en fordypning i kunstig intelligens og rekruttering. Temaet for oppgaven er bruken av kunstig intelligente systemer i ...
  • Kvalitet i lederrekruttering: Hvordan bruk av personlighetstesting kan øke den prediktive validiteten ved ansettelse av ledere 

   Akselsen, Anna Sofie Holst; Nordbotten, Rikke; Druglimo, Randi (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Oppgaven sentrerer seg rundt hvordan personlighetstester kan benyttes for å kvalitetssikre rekrutteringen av ledere og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at bruk av test kan redusere risiko for feilrekrutte ...
  • Kvinnelig toppledelse i Norge. På hvilken måte kan kvinner ta strategiske grep på vei mot topplederstillinger? 

   Haraldsen, Live; Worren, Nora Linnea; Larsen Øynes, Anna Camilla (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Inspirasjon for valg av tema kom fra ulike artikler i akademia og media som belyste kvinnelig toppledelse og utfordringer i næringslivet knyttet til dette. Vi ble nysgjerrige på om kvinner i høytstående posisjoner selv ...
  • Kvinner og sykefravær i helse- og omsorgssektoren 

   Jughdharree, Jessi (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Tema for bacheloroppgaven er sykefravær blant kvin ner i helse og omsorgssektoren, og er en kvalitativ undersøkelse. Undersøkelsen er rett mot arbeidsmiljø og sykelønnsordning, og på hvilken må te de bidrar til ...
  • Led deg til bedre selvfølelse 

   Nordsveen, Marte Charlotte; Nielsen, Julie Frisk (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan arbeid med selvledelse i form av positiv tenkning og selvrefleksjon kan påvirke selvfølelsen. For å finne svar på vår problemstilling har vi designet et selvledelsesprosjekt ...
  • Lede endring i organisasjoner 

   Sveine, Vilde Ramleth; Steenfeldt-Foss, Julie Grønli (Master thesis, 2021)
   Formålet med forskningsprosjektet har vært å undersøke hvordan ledere best kan lede når endringer skal gjennomføres i organisasjoner. Det er flere faktorer som påvirker det å lede endring og vi skal undersøke noen av disse: ...
  • Ledelse av Lean-implementering. 

   Vikan, Maja; Trobe, Petter; Venning, Tommi Wilhelm (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er vår spesialisering i ledelse og felles interesse for Lean. Dagens samfunn er preget av endring, og Lean er den dominerende filosofien produksjonsbedrifter benytter til for å håndtere ...
  • Ledelse i fremragende bedrifter 

   Lunde, Elin; Magnussen, Kathrine (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Denne oppgaven handler om ledelse av fremragende selskaper, og kriteriene som må oppfylles for at selskapene skal betegnes som fremragende. Collins (2002) har sett på ledelse av fremragende selskaper i lys av noen ...
  • Ledelse – En relasjonsprosess 

   Loku, Fidan (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Ledelse er et fenomen som har blitt fundert over og forsket på omtrent like lenge som menneskets eksistens. Vi skulle tro at det fantes et klart svar på hva det er, hva det betyr og hvordan man utøver ledelse. Fenomenet ...
  • LEDELSE: FRA KJØNN TIL PERSON 

   Sagerud, Victoria Venbakken; Prag, Daniel (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke oppfatninger finnes om maskulin og feminin ledelse? Oppgaven belyser ulike oppfatninger om ledelse knyttet til maskuline og feminine personlighetstrekk, i ...
  • Leder som påvirkningsfaktor til indre motivasjon. En studie om lederes tanker-, kunnskap-og handlinger omkring ansattes indre motivasjon 

   Radford Sletner, Kine; Sandbeck, Amanda (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Gjennom denne studien har motivasjon vært hovedfokus, og videre hvilken betydning ledere har i den sammenheng. Vinklingen i oppgaven tar utgangspunkt i lederes perspektiv på hvordan de oppfatter egen påvirkningsevne. ...
  • [Lederatferd i Gasellebedrifter] 

   Hallstensen, Jeanett Gundersen; Myrvang, Aleksander Hansen; Horgmo, Daniel (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  • LEDERKOMPETANSE ELLER FAGKOMPETANSE - Hva betyr utdanningsbakgrunn for personallederes utførelse av HR-aktiviteter i norske IT-bedrifter? 

   Henriksen, Michael; Lindegaard, Fredrik (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne oppgaven ville vi bidra til å sette lys på utdanningens betydning for utøvelse av HR hos personalledere i IT-bransjen. Etter gjennomført Bachelor i HR og Personalledelse ser vi for oss at mye av kunnskapen vi har ...
  • Lederutvikling : En kvalitativ studie om virkningen av lederutvikling 

   Holm Knutsen, Karoline; Fiedler, Fam Helene (Master thesis, 2020-06)
   Fenomenet lederutvikling har vist seg å være av stor verdi, ikke bare for den enkelte leder, men også for medarbeidere og organisasjoner som helhet. I vår masteroppgave forsøker vi å gi økt forståelse for virkningen av ...
  • Lederutvikling hos mellomledere: En kvalitativ studie om overordnede sin betydning for mellomlederes utvikling 

   Pettersen, Mina; Rosenlund, Maud (Bachelor thesis, 2021)
   I vår bacheloroppgave forsøker vi å gi økt forståelse for overordnedes betydning for mellomlederes lederutvikling. Det mangler imidlertid forskning på feltet, og stadig flere stiller spørsmål ved virkningen av lederutvikling. ...
  • Lederutvikling – er det verdt investeringen? 

   Djuplasti, Silje; Aa, Cecilie (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   En rekke organisasjoner bruker store beløp på å videreutdanne sine ledere. Håpet er å tilby lederne et kompetanseløft som vil føre til positive synergier for organisasjonen. Selv om lederutdanningsprogram kan være med å ...
  • Lederutvikling. 

   Norderud, Iris; Evensen, Trude; Ruud, Frank (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven er gjennomført i samarbeid med Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Bedriften har vært igjennom et lederutviklingsprogram som vi har fått relativt frie tøyler til å analysere ettervirkningene av. ...
  • "Litt surdeig syrner hele deigen” - Hvilke konsekvenser kan feilansettelser ha for en organisasjon? 

   Christensen, Linn Reite; Grinaker, Iver; Grahl-Jacobsen, Sondre (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Denne oppgaven har tatt for seg konsekvensene av feilansettelser i organisasjoner på det norske arbeidsmarkedet. Hensikten har vært å belyse de faktiske forhold feilansettelser kan medføre i en organisasjon. Ansettelser ...
  • Lofotens fremtid: Kan investeringer i fiskeri og reiseliv forhindre fremtidig oljeboring i Lofoten? 

   Knutsen, Linn; Olsen, Phatchara (Bachelor thesis, 2014-10-25)
   For vårt bachelorarbeid har vi tatt for oss et tema som har vært en diskusjon som har berørt de fleste i dette området, nemlig oljeboring utenfor Lofoten. Stedet er ikke bare kjent som en destinasjon med den flotte naturen, ...
  • Læringskultur - suksessfaktor for å lykkes i fremtiden? 

   Wellerop, Kristine Marie; Sannerud, Thea Ytterstad; Scheflo, Tonje Marie (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne oppgaven ønsket vi å besvare problemstillingen: “Hvilke kritiske faktorer må til for å danne er sterk læringskultur internt i Volvo Furuset?”. Denne undersøkelsen har som hovedfokus å avdekke kritiske faktorer ...