• Pins som belønning - Et casestudie i fast food-bransjen 

   Schulzki, Suzanne; Thorvaldsen, Karoline; Ahlin, Norea (Bachelor thesis, 2015-10-09)
   Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan opplever ansatte i en fast-food restaurant pins som belønning? Denne besvarte vi ved hjelp av et casestudie hvor vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer ...
  • Prestasjonsfremmende egenskaper ved teamarbeid. 

   Lillesand, Nina; Storeide, Stine Listou (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven er bygd rundt problemstillingen: Opplever prosjektmedarbeidere at kunnskapsoverføring er en kilde til læring som påvirker prestasjonene i en prosjektgruppe? Disse forskningsspørsmålene vært sentrale i ...
  • Prøvetid: Hvordan kan prøvetiden utnyttes for å kvalitetssikre nyansettelser? 

   Røkås, Emilie; Østberg, Maja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: Vi har valgt å undersøke hvordan utnyttelse av prøvetiden kan være med på kvalitetssikre nyansettelser, og fungere som et verktøy for norske arbeidsgivere. Det er av interesse å undersøke bakenforliggende årsaker ...
  • Psykologisk kontrakt i team: En studie av horisontal forventningsavklaring som indre motivasjonsfaktor 

   Sæther, Vanessa; Thorberg, Linnea Lerbæk; Søhagen, Mathilde (Bachelor thesis, 2021)
   Dette studiet legger frem en måte å forstå og belyse viktigheten av horisontale psykologiske kontrakter som oppstår mellom ansatte i team. Utgangspunktet for bacheloroppgaven er å anvende psykologisk kontraktsteori for å ...
  • Reiseopphold, positivt eller negativt i en seleksjonsprosess? 

   Skjelland, Emilie Mila; Reinertsen, Andrea Enerud (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunnen for bacheloroppgaven er vår interesse for fagområdet HR og Personalledelse, med en fordypning i rekruttering og seleksjon. Temaet for oppgaven er holdningene til de som rekrutterer, rundt et reiseopphold på ...
  • Rekruttere, fort og langsomt 

   Langøigjelten, Eivind; Grimsrud, Anne Mari Stien (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Rekruttering av kandidater er en kompleks og krevende aktivitet og omfatter mange delbeslutninger. Vår opplevelse er at mange rekrutterere ikke bruker vitenskapelige metoder, men heller intuisjon og skjønn. Derfor ønsker ...
  • Rekruttering via sosiale medier - muligheter og utfordringer 

   Hernæs, Hanna; Foss, Eva (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  • Relasjonen mellom HR og mellomledelsen 

   Løge, Johanne; Juvik, Frida Stien; Boge, Karina (Bachelor thesis, 2019)
   Tanken bak denne bacheloroppgaven har vært å finne en inngangsport som HR-avdelinger kan bruke for å bli anerkjent og skape verdi i organisasjonen. Vi ser på relasjonen mellom HR og mellomledelsen som et viktig første ...
  • Relasjonsorientert ledelse i endringsprosesser 

   Fredheim, Tine Blomberg; Ellefsen, Trude Uglem (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for oppgaven er relasjonsorientert ledelse. Vi ønsker å undersøke om vektere i Nokas opplever en mer relasjonsorientert lederstil etter at selskapet gikk gjennom en endringsprosess av forretningsområdet vakt Norge ...
  • Relationer mellan ledare och medarbetare under förändringsprocesser 

   Kaok, Milad; Thomasine, Chadarè (Bachelor thesis, 2021)
   Temat för denna uppsats är relationsorienterat ledarskap under förändringsprocesser. Vi önskar att undersöka hur medarbetare i två olika organisationer påverkas av relationsorienterad ledarstil under förändringsprocesser. ...
  • «Remote work»: En brikke i fremtidens arbeidsliv? 

   Stakston, Madeleine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
   Hjemmekontor har blitt en større del av arbeidshverdagen til mange siden mars 2020 som et resultat av restriksjonene knyttet til koronapandemien. Flere organisasjoner har flyttet sine ansatte til en «remote work» hverdag ...
  • Samfunnsansvar i rekrutteringsprosesser: Fra arbeidsledig til månedens ansatt 

   Karlsen, Nina; Brekke, Eline Moen (Bachelor thesis, 2017)
   Vår bakgrunn for denne oppgaven er interessen for rekruttering i et større perspektiv der arbeidsgiver tør å satse på arbeidstakere med ulike utfordringer. Vi ønsket å gå i dybden på rekruttering, men samtidig se hvordan ...
  • Seks timers arbeidsdag: En kvalitativ studie om seks timers arbeidsdag og ledelsen i Tine Heimdal. 

   Auke, Elise; Bolsøy, Ingrid Rekkedal (Bachelor thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne forskningsoppgaven har vært å undersøke nærmere om begrepet sekstimersdagen. Oppgaven omhandler hvordan en arbeidstidsreduksjon har påvirket effektivitet og lederoppgaver i en organisasjon. ...
  • Selvledelse blant ansatte under hjemmekontor. 

   Mardal, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   De siste tre tiårene har selvledelse vært under stor utvikling og det finnes store mengder forskning innen selvledelseslitteraturen. Det skal her gjøres et kvalitativt forskningsprosjekt hvor formålet er å få et objektivt ...
  • Selvledelse på hjemmekontor 

   Simonsen, Elise; Skaje, Sandra Stubbene (Bachelor thesis, 2021)
   I bacheloroppgaven vår ønsker vi å se hvordan arbeidstakere har håndtert overgangen til hjemmekontor. Etter Covid-19 pandemien inntraff Norge i mars 2020, oppsto det store forandringer og de strengeste nasjonale tiltakene ...
  • Selvledelse – valgene for å lykkes 

   Pedersen, Sindre; Poppe, August (Bachelor thesis, 2017)
   Overordnet hensikt med denne studien har vært å undersøke hvordan selvledelse kan påvirke graden av opplevd stress hos studenter i en hektisk hverdag. Dette har blitt gjort gjennom å utarbeide tre hypoteser som representerte ...
  • SELVLEDELSE: Hvordan takle og mestre stress og høyt arbeidspress 

   Manneråk, Mette; Küffer, Joël (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn for oppgaven Bakgrunnen for oppgaven er at vi først og fremst fattet stor interesse for temaet selvledelse etter at vi gjennomførte valgfaget Ledelse og personlig lederskap våren 2016. Vi var begge tidlig enige ...
  • Sexiest job of the 21st centry 

   Gjestad, Gustav; Kristoffersen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på Reskill som kompetanseutvikling konsept. Vi har valgt følgende problemstilling; “Hvorfor ønsker ansatte i banksektoren å delta på et Reskill-program?” som det kommer frem av ...
  • Skjønnhetsidealet i reklame. 

   Ranes, Margrethe; Sliper, Maren; Pedersen, Linnea Bjordal (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Hovedtemaet for denne bacheloroppgaven er skjønnhetsidealet i reklame, og om det har påvirkningskraft på selvbildet til unge kvinner. Målet med oppgaven er å se hvordan unge kvinner blir påvirket av skjønnhetsidealet ...
  • “Smi mens jernet er varmt og motivasjonen på topp” - En studie av digital læring i onboardingprosessen 

   Pedersen, Carina; Aandal, Andrea Svendsen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan learning management systems (herretter kalt LMS), i dag blir benyttet i fem bedrifter innen varehandel. Fokuset er på årsaken til benyttelse, med vekt på temaet ...