Now showing items 266-285 of 302

  • Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

   Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...
  • Statsråder kommer og går, men embetsverket består : En kvalitativ studie om samarbeidet mellom statsråder og departementsråder. 

   Hansen, Adrian; Pettersdatter, Mille Camilla (Master thesis, 2020-06)
   Denne studien tar for seg samarbeidet mellom statsråder og departementsråder, da disse stillingene er sentrale i den offentlige forvaltningen. I samarbeidet kan det oppstå ulike dilemmaer som partene er nødt til å ta hensyn ...
  • Stjernemerking og strategisk suksess i norsk hotellnæring 

   Aasprong, Rune; Anker-Nilssen, Kate H. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Strategisk HR i praksis 

   Røang, Karoline Braseth; Killi, Simon Christoffer (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Denne oppgaven dreier seg om NorgesGruppen, deres HR-funksjon og dagligvarevirksomhet. Med stor markedsandel og oss som lojale kunder, ønsket vi derfor å finne ut om HR jobber strategisk i en stor virksomhet som denne. Vi ...
  • Strategisk HR som en verdiskaper 

   Ysen-Haugen, Mari; Villyn, Victoria; Ødegård, Ina Skarpnord (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Etter turbulente forhold i næringslivet i 1987 begynte HR å engasjere seg i virksomheten hvor funksjonen bestod av et tett samarbeid med ledelsen og leveringen av gode resultater. Med økt konkurranse globalt ble det ...
  • Strategisk HR: Hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner? 

   Wold, Espen André; Viksløkken, Anders; Øyvik, Lise-Marie (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Bacheloroppgavens overordnede problemstilling er “hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner?”. Temaet er strategisk HR og bakgrunnen for valg av tema er at HR har endret karakter de siste årene, og at det i ...
  • Styrk samholdet mellom dine ansatte gjennom Job Crafting 

   Leonhardsen, Mona; Rickardsson, Linnea; Løseth, Ida (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I dagens samfunn er de fleste opptatt av hvordan lederen tilrettelegger og leder ansatte. Men hvilke krav har den ansatte selv for å forme sin arbeidsdag? I tillegg er det et krav i norsk arbeidsmiljølov at alle skal ...
  • Styrkebaserte spørsmål og jobbengasjement 

   Vatten, Ingeborg; Øygarden, Ida; Samuelsen, Renate I. (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Stress er verdens tredje største helseproblem. Når vi vet at antallet egenmeldinger på grunn av lettere psykiske plager nesten har doblet seg det siste tiåret synes vi det er viktig at organisasjoner og arbeidsplasser ...
  • Suksesskriterier for å ivareta sosial- og akademisk integrasjon. 

   Karlsen, Nora; Bolstad, Vilde; Kimiko Ludvigsen, June (Bachelor thesis, 2020)
   Som følge av pandemien Covid-19 har studenters undervisningsmetode i stor grad endret seg fra et fysisk campus over til et digitalt campus. I den forbindelse ønsker vi gjennom denne studien å belyse i hvilken grad Høyskolen ...
  • Survivor Syndrome- Hvordan påvirkes de gjenværende av nedbemanningen? 

   Smith, Markus; Robbins, Paul Trevor (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne oppgaven har hatt som formål å undersøke om de gjenværende ansatte opplevde «survivor syndrome» i forbindelse med nedbemanningen hos Orkla i 2013, etter at deres oppkjøp av Rieber & søn var et faktum. Survivor syndrome ...
  • Teamarbeid fra hjemmekontor under koronapandemien 

   Meltzer, Amalie; Osaland, Tea; Nansve, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan velfungerende team har blitt påvirket av å bli plassert på hjemmekontor under koronapandemien. Det er et tema som ikke har vært forsket mye på fordi det bare er litt over ett år ...
  • This is IT. En studie om hvilke lederegenskaper som vektlegges i rekrutteringen av ledere til IT-bransjen 

   Øyen, Anja; Akhtar, Mohammed Haris (Bachelor thesis, 2020-05-22)
   Denne studien omhandler temaet ledelse i kunnskapssamfunnet og hvilke egenskaper som vektlegges i rekrutteringen av nye ledere til IT-bransjen. Formålet har vært å få et dypere innblikk i hvilke lederegenskaper som både ...
  • Tidlig medvirkning: -et tveegget sverd? 

   Søiland, Nora; Pereira, Sandra Emilie; Sandberg, Helle (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   I helsesektoren foreligger det en standardisert plan for hvordan ansattes medvirkning i endringsprosjekter skal foregå. I en endringsprosess vil det være flere endringsprosjekter for å oppnå endringsprosessens overordnede ...
  • Til hvilken grad står norske toppfotballtrenere ved sine verdier i motgang? 

   Bakken, Mathias Rishaug; Nguyen, Hoan Khai (Master thesis, 2021)
   Det finnes mye forskning knyttet til fotballtrenerrollen, men lite av denne forskning ser på trenerrollen og hens utøvelse av ledelse med utgangspunkt i verdier. Det som gjør en fotballtrener interessant å forske på ...
  • Tillitsvalgte - til hjelp eller hindring i endringsprosesser? 

   Stien, Hanna; Sevilhaug, Sirianna; Sørvik, Lise (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Tillitsvalgtes rolle som representanter og talsmenn for arbeidere er et kjent fenomen for de fleste av oss. Vi fant det imidlertid svært interessant å undersøke nettopp hvordan denne rollen fungerer i endringsprosesser ...
  • Try and Hire: en oppgave om utprøving av arbeidstakere før fast ansettelse 

   Strømsnes, Rita; Meyer Remø, Julie; Van Der Meeren, Ingvild (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Formålet med denne oppgaven har vært å rette søkelyset på et område knyttet til leie av arbeidskraft som befinner seg i en gråsone i regelverket og som er gjort relativt lite forskning på. Vi har sett på hvorvidt det å ...
  • TRYNEFAKTOR 

   Einang, Oda; Braathen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   At et tiltalende ytre gir mennesker fordeler i sosiale sammenhenger har gjennom forskjellige studier blitt bekreftet gang på gang. Denne tendensen til å behandle pene mennesker bedre enn de som bedømmes som mindre pene, ...
  • Turnover - når forventninger ikke innfris 

   Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...
  • Turnover, IT-bransjens økende etterspørsel etter kompetanse 

   Holen, Jarle; Ellingsen, Cathrine; Flesjø, Tormod (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Mye tyder på at det blir stadig mer etterspørsel av IT-kompetanse i næringslivet, derfor er det interessant å se på hvilke forhold som er med på å holde på de ansatte. Denne oppgaven vil ta for seg temaet gjennomtrekk ...