Now showing items 41-60 of 302

  • En kvalitativ studie om kjønn og lønnsforhandlinger 

   Sundby, Anniken Maria; Trå, Samuel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan menn og kvinner opptrer i individuelle lønnsforhandlinger, og om fremtreden kan bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn som vi finner i dag. For å finne ...
  • «En kvalitativ studie: Et strategisk møte med millennium generasjonen» 

   Simonsen, Emilie; Remel, Marius; Nielsen, Dina (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Temaet for denne oppgaven er lojalitet blant de norske ansatte av millennium generasjonen i organisasjoner. For det første har vi funnet ut at den mest sentrale forskningen av lojalitet i organisasjoner som er relevant ...
  • En positiv onboarding 

   Golzar Bergdal, Anita; Balchen, Pernille (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Viktigheten av gode onboardingprosesser vektlegges stadig mer som en forutsetning for å klare å beholde de nyansatte. En organisasjon består av individer, og nettopp derfor må fokuset rettes mot individene. I forskning ...
  • En studie av autonom motivasjon på hjemmekontor under covid-19. 

   Pedersen, Maria; Markussen, Tanya (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å undersøke hvordan covid-19 med det påfølgende hjemmekontor har fått konsekvenser for de ansattes autonome motivasjon. Etterfulgt av deltagelse i et forskningsprosjekt ved Høyskolen ...
  • En studie av effekten ved et lederutviklingsprogram med styrkebasert tilnærming 

   Lamminen, Lydia; Johansen, Sara; Morkemo, Nina Kristine Hofstad (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Det overordnede målet for denne oppgaven har vært å gi et innblikk i hvilke effekter et styrkebasert lederutviklingsprogram kan gi. Dette gjorde vi ved å samle inn og drøfte data med utgangspunkt i problemstillingen: “Hvilken ...
  • En studie av hvordan man kan redusere risiko for feilansettelser gjennom omstrukturering av rekrutteringsprosessen 

   Skram, Lene; Bårtveit, Cecilie; Skogseide, Sigrid (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   I denne oppgaven har vi kartlagt hvordan Bergen Kommune kan redusere risikoen for feilansettelser av lærere gjennom omstrukturering av rekrutteringsprosessen. Oppgavens første del er en introduksjon bestående av innledning, ...
  • En studie om aksjonslæring i lærende organisasjoner 

   Kirkebø, Elisabeth Lund; Bjørklund, Ida; Hjelle, Solveig (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Formålet med oppgaven er å undersøke om aksjonslæring vil bidra til å forsterke Peter Senges disipliner om lærende organisasjoner. Vi har brukt en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi har gjennomført semistrukturerte ...
  • En studie om hvordan ansattes erfaring med toppledelsens håndtering av endringsprosesser har påvirket ansattes grad av tillit til toppledelsen og reaksjoner på endring 

   Bratland, Synne; Graven, Aina; Thunes, Ingrid (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   denne oppgaven har vi med utgangspunkt i teori og innsamlede kvantitative- og kvalitative data undersøkt hvordan toppledelsens håndtering av endringer har påvirket ansattes grad av tillit til toppledelsen og reaksjoner på ...
  • En studie om hvordan atypiske ansettelsesrelasjoner påvirker organisasjonskulturen i Nortura 

   Aksnes, Camilla; Solbakken, Lena; Heia, Ane Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om atypiske ansettelsesrelasjoner har en påvirkning på organisasjonskulturen. Videre ønsket vi å avdekke hvilke sentrale elementer i kulturen som kunne bli berørt av ...
  • En studie om medarbeiderdrevet innovasjonskultur 

   Hagen, Monica; Latini, Charlotte; Hansen, Ida Myhrvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår oppgave omhandler medarbeiderdrevet innovasjonskultur. Å ha en kultur som bidrar til at organisasjonens medlemmer kontinuerlig ønsker å streve etter innovasjon, er viktig for å lykkes med innovasjon. I vår oppgave har ...
  • En studie om varsling, HR-ledelse og organisasjonskultur 

   Karlsen, Sara Thistel; Hessen, Julie D. (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom temaene varsling, HRledelse og organisasjonskultur. Vi er spesielt interessert i å belyse følgende problemstilling: "Hvordan kan HR-ledere tilrettelegge for ...
  • En studie om: Hvordan ivareta organisasjonskultur når bedriften har høy grad av innleid arbeidskraft. 

   Molvær, Miriam Solevåg; Røher, Marit (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne undersøkelsen er gjort basert på et ønske om å se hvordan en bedrift med høy bruk av innleid arbeidskraft kan ivareta sin organisasjonskultur. Bakgrunnen for oppgavens tematikk er et ønske om å få et dypere innblikk ...
  • En tverrsnittsundersøkelse av turnoverintensjon i restaurantbransjen 

   Nyhammer, Kristin; Johansen, Hannah Victoria Eidsvik (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har valgt å undersøke hvilke faktorer som foreligger til turnoverintensjon i restaurantbransjen. Vi bruker Peppes Pizza som studieobjekt. Vårt formål er å kunne gi en beskrivende forklaring på hvorvidt indre motivasjon, ...
  • En undersøkelse av: forholdet mellom maskulin organisasjonskultur og kjønnsbalanse på ledernivå i revisjonsbransjen 

   Josten, Amalie; Johansson, Celine Marie; Lutken, Alexandra (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med oppgaven har vært å finne ut om det er et forhold mellom maskulin organisasjonskultur og kjønnsbalanse på ledernivå i revisjonsbransjen. Vi har benyttet oss av velkjent teori innenfor feltet. Schein sin ...
  • En undersøkelse av: Hvordan HR-avdelinger bidrar til en konkurransefordel gjennom samsvar av overordnet bedrift- og HR-strategi? 

   Arntsen, Espen Andreas; Bækken, Tomas; Engesvik, Johannes (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å se hvordan HR-avdelinger tilpasser seg resten av bedriften strategisk og hvordan de gjennom HR-aktiviteter skaper konkurransefordeler. Vi har tatt utgangspunkt i teori og teoretiske modeller for ...
  • Er det familiære arbeidsforholdet utdatert?: - En casestudie om nedbemanning og Survivor syndrome i Eaton. 

   Nilsson, Nanny; Norum, Silje (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Temaet for denne oppgaven er nedbemanning og Survivor syndrome. Formålet med denne oppgaven er å belyse problematikken knyttet til de ansatte som er igjen etter en nedbemanningsprosess. Vi ønsker å bidra til kunnskapen ...
  • Er superledelse arbeidslivets supermat? 

   Joakimsen, Mikael; Nguyen, Bang Chau Thi; Lysell, Kenneth (Bachelor thesis, 2017)
   Denne kvalitative undersøkelsen ser på kunnskapsmedarbeidernes behov for ledelse. Vi utfordrer realismen til antakelsen omkring medarbeidernes behov for “superlederen”, som i sin kraft skal hjelpe de på vei til selvrealisering ...
  • Et arbeidsliv med plass for alle 

   Brotke, Martine; Dahlqvist, Emilia (Bachelor thesis, 2021)
   Med denne oppgaven vil vi bidra til å sette lys på betydningen av arbeidsinkludering. Formålet er å undersøke hvordan organisasjoner blir påvirket ved ansettelse av medarbeidere med redusert arbeidsevne og tilretteleggingsbehov. ...
  • Et casestudie i endringsledelse ved Torshov - Tåsen distribusjonsenhet, Posten Norge AS 

   Løkken, Henrik; Nilsen, Thea Cecilie; Kristoffersen, Therese Jevnaker (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Posten Norge AS hadde to team, Torshov og Tåsen, som etter en endringsprosess ble flyttet til samlede lokaler. Videre ble de flyttet til betydelig mindre lokaler og slått sammen under en ledelse. Lederen hadde inntrykk av ...
  • Et innblikk i pensumlitteraturen 

   Rånes, Frida Hartz; Sølvberg, Helene Fagervik (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Denne oppgaven søker å bidra til forståelse og innsikt i pensumlitteraturen, med fokus på interaksjon mellom forleser og student, og hvilke bakenforliggende faktorer som kan sies å påvirke opplevelsen av pensum. ...