• Lederutvikling. 

   Norderud, Iris; Evensen, Trude; Ruud, Frank (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven er gjennomført i samarbeid med Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Bedriften har vært igjennom et lederutviklingsprogram som vi har fått relativt frie tøyler til å analysere ettervirkningene av. ...
  • «Hvilken effekt har julebord på det psykososiale arbeidsmiljøet?» 

   Elserud, Celine; Kasene, Maren Linnea S.; Nordstad, Silje Ingeborg (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   I lang tid har arrangementet julebord blitt sett på som både en glede for de ansatte, så vel som en alkoholfylt kveld med konsekvenser og anger. Julebord er tradisjon i de fleste organisasjoner og skal markere slutten ...
  • Vet DU hva som motiverer din servicemedarbeider? 

   Svanberg, Anna; Ræstad, Tiril Christine (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne studien undersøker hva som motiverer servicemedarbeidere og bidrar til at de trives i organisasjonen. For å undersøke hvilke faktorer som påvirker jobbopplevelsen positivt og negativt, tar vi i utgangspunkt i ...
  • Ledelse av Lean-implementering. 

   Vikan, Maja; Trobe, Petter; Venning, Tommi Wilhelm (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er vår spesialisering i ledelse og felles interesse for Lean. Dagens samfunn er preget av endring, og Lean er den dominerende filosofien produksjonsbedrifter benytter til for å håndtere ...
  • Prestasjonsfremmende egenskaper ved teamarbeid. 

   Lillesand, Nina; Storeide, Stine Listou (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven er bygd rundt problemstillingen: Opplever prosjektmedarbeidere at kunnskapsoverføring er en kilde til læring som påvirker prestasjonene i en prosjektgruppe? Disse forskningsspørsmålene vært sentrale i ...
  • BCR3100(mangler tittel. red. merk) 

   Tai, Pui Ling; Undall, Kristine; Thune-Larsen, Ruby Dawes (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Vi har tatt for oss hvordan motivasjonen til ansatte eventuelt kan bli påvirket av å få en ny leder. Vi har tatt for oss fire temaer vi vil undersøke som er relatert til problemstillingen; Motivasjon, lederstil, tilbakemeldinger ...
  • Morphogenesis – Beginning of the shape. 

   Røsand, Iselin; Vreim, Silje Sandbukt (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Pronova Biopharma og den integrasjonsprosessen de har gått igjennom etter at de ble kjøpt opp av BASF. Problemstillingen valgte vi ut fra vår nysgjerrighet på hva som er med på å skape ...
  • Skjønnhetsidealet i reklame. 

   Ranes, Margrethe; Sliper, Maren; Pedersen, Linnea Bjordal (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Hovedtemaet for denne bacheloroppgaven er skjønnhetsidealet i reklame, og om det har påvirkningskraft på selvbildet til unge kvinner. Målet med oppgaven er å se hvordan unge kvinner blir påvirket av skjønnhetsidealet ...
  • Hvordan påvirker krysspress den subjektive mestringsfølelsen hos mellomlederen i NAV? 

   Ervik, Christer; Jafri, Mudassir; Dahl, Fredrik Raak (Bachelor thesis, 2015-05-12)
  • Pins som belønning - Et casestudie i fast food-bransjen 

   Schulzki, Suzanne; Thorvaldsen, Karoline; Ahlin, Norea (Bachelor thesis, 2015-10-09)
   Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan opplever ansatte i en fast-food restaurant pins som belønning? Denne besvarte vi ved hjelp av et casestudie hvor vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer ...
  • Opplevelsesøkonomi som driver til bærekraftig helårsdrift 

   Larsen, Anette; Haldorsen, Anniken (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   På bakgrunn av denne oppgaven ønsket vi å se på hvordan Kristiansand Dyrepark som Norges største opplevelsespark kunne nå gruppe- og bedriftsmarkedet med deres tilbud. Event i Dyreparken etter stengetid har eksistert siden ...
  • Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet 

   Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk ...
  • Kunsten å forstå mostand i endringsprosesser 

   Asakskogen, Unn-Jeanette; Berntsen, Caroline Bach (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Oppgavens formål er å komme med et bidrag til det teoretiske/litterære feltet endringsledelse. Problemstillingen tar utgangspunkt i en antakelse om at norske ledere mangler kunnskap om, eller glemmer å ha nok fokus på de ...
  • Kjønnsforskjeller i holdninger til sykefravær i Norge 

   Dahl, Sara; Chakiri, Ilham (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Det høye sykefraværet blant kvinner i Norge har skapt mye medieomtale, og det har vært hete debatter rundt temaet. Vi ønsket med vår oppgave å kartlegge ulike holdninger blant menn og kvinner fordi det ikke fantes nok ...
  • LEDERKOMPETANSE ELLER FAGKOMPETANSE - Hva betyr utdanningsbakgrunn for personallederes utførelse av HR-aktiviteter i norske IT-bedrifter? 

   Henriksen, Michael; Lindegaard, Fredrik (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne oppgaven ville vi bidra til å sette lys på utdanningens betydning for utøvelse av HR hos personalledere i IT-bransjen. Etter gjennomført Bachelor i HR og Personalledelse ser vi for oss at mye av kunnskapen vi har ...
  • For ung eller for gammel for arbeidsmarkedet? 

   Andersen, Inger-Anne Olsvik; Bratli, Linh Felicia (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne oppgaven har vi studert om det foregår ekskludering i rekruttering av en eller flere aldersgrupper i det norske arbeidslivet. Aldersgruppene vi har fokusert på er de unge og nyutdannede fra 21-25 og de voksne ...
  • Karaktersetting i norsk arbeidsliv 

   Vik, Tonje Elin; Nichols, Selina Tveiten (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke holdninger de ansatte har til prestasjonsmålinger og karaktersetting i et selskap i banksektoren. Vi har valgt å legge ekstra vekt på å se etter eventuelle forskjeller mellom ...
  • ARBEIDSGIVERS HOLDNING TIL SENIORER 

   Haraldson, Kathinka; Brodalen, Kaja Hagen; Bautista, Jane Ethel Silang (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne oppgaven setter fokus på arbeidsgivers holdninger til seniorene i arbeidslivet. Hensikten er å forstå hvorfor holdningene oppstår. Vi har valgt å kun intervjue arbeidsgivere i privat sektor i norsk arbeidsliv i Oslo. ...
  • Hvilken betydning har CV-hull i en seleksjonsprosess? 

   Tverdal, Anniken; Westgård, Rikke; Sahlman, Johan (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er vår interesse for fagområdet HR og Personalledelse, herunder rekruttering og bemanning. Mange opplever av ulike årsaker å falle utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder, og ...
  • LEDELSE: FRA KJØNN TIL PERSON 

   Sagerud, Victoria Venbakken; Prag, Daniel (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke oppfatninger finnes om maskulin og feminin ledelse? Oppgaven belyser ulike oppfatninger om ledelse knyttet til maskuline og feminine personlighetstrekk, i ...