• ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

   Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
  • Alltid billig! Det dynamiske samspillet mellom Onboarding og Employer Brand: En casestudie om Lefdal Lagunen 

   Baug, Mathias; Nguyen, Huy (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår casestudie tar for seg de to HR-strategiske virkemidlene onboarding og employer brand hos Lefdals varehus på Laguneparken. Lefdal som organisasjon hadde sin oppstart på Bakkestua i Oslo i 1936. Siden den gang har de ...
  • Digital Onboarding 

   Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
   Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
  • Digital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret? 

   Jensen, Iris (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til ...
  • En annerledes onboarding 

   Borch, Ida; Ellingsen, Emilie; Rougthvedt, Hannah (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke tema onboarding, rettere sagt dagens onboarding; digital onboarding. Dette er et område det finnes lite forskning på. Fremfor å snakke med virksomheter om hvordan onboarding ...
  • En positiv onboarding 

   Golzar Bergdal, Anita; Balchen, Pernille (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Viktigheten av gode onboardingprosesser vektlegges stadig mer som en forutsetning for å klare å beholde de nyansatte. En organisasjon består av individer, og nettopp derfor må fokuset rettes mot individene. I forskning ...
  • “Her er kontoret. Du vet hva du skal gjøre.” : En studie av mellomlederes lederskifter 

   Sando, Tuva Frølich; Agerbo, Ane Tenvik (Master thesis, 2019)
   Mellomledere har en krevende hverdag og sitter strategisk plassert som knutepunkter mellom operativt og strategisk nivå i organisasjoner og er sentrale for å iverksette strategier. De føler seg ofte ensomme og møter mange ...
  • Hvilken betydning har ulik anvendelse av en strukturert plan for kvaliteten på onboarding i Manpower? 

   Sveinsvoll, Marte; Spicks, Janina; Mowinckel, Cecilia Andrea (Bachelor thesis, 2020)
   I løpet av HR-studiet har vi blitt overbevist om at onboarding er fundamentalt for et vellykket arbeidsforhold, og vi ble derfor nysgjerrige på hvordan å gjennomføre dette best mulig. Da vi kom i kontakt med virksomheten ...
  • Hvordan opplever nyansatte onboarding fra hjemmekontoret? 

   Linton, Marthina Sophie; Davidsen, Tamika (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven har som formål å sette fokus på hvordan nyansatte opplever onboarding fra hjemmekontoret. Hensikten er å forstå hvordan det å være isolert fra arbeidsplassen påvirker deres læring og tilpasning til den nye ...
  • Internasjonal onboarding: Skal onboarding være likt for alle? 

   Vo, Duy Quang Vu; Strøm, Rebecca (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan norske virksomheter praktiserer onboarding av utenlandske arbeidstakere, med bakgrunn i teorien til Bauers fire C´er: Compliance, Clarification, Culture og Connection. På ...
  • Onboarding av nyansatte 

   Misje, Birgitte (Bachelor thesis, 2020-06-07)
   Forskning viser at manglende introduksjon er en av de hyppigste årsakene til at nye medarbeidere slutter i virksomheten. Nyansatte som slutter innen kort tid kan ha store økonomiske konsekvenser for virksomheten, samtidig ...
  • Onboarding av nyansatte og hvilken betydning det har for turnover i organisasjoner 

   Eggen, Malin; Østvold, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Forskning viser at mange nyansatte avslutter arbeidsforholdet allerede i løpet av det første året. På bakgrunn av dette ønsker vi å belyse hvordan en kan legge til rette for at nyansatte tilpasser seg i organisasjonen ...
  • Onboarding i en bransje med høy turnover 

   Bratbakken, Eli; Dieserud, Miriam; Carlsen, Marianne (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet onboarding og om denne prosessen har en mulig effekt på turnover i hotellbransjen. Hensikten har vært å danne en forståelse for om det Bauer (2010) betegner som en systematisert ...
  • Onboarding via digitale verktøy 

   Skarra, Pia Martine; Sørgård, Tonje Stubban (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet onboarding med fokus på implementering av digitale verktøy i onboardingsprogrammet. Onboarding er en prosess som skal hjelpe den nyansatte å tilpasse seg kunnskaper, ferdigheter ...
  • Onboarding – en oversett praksis? En studie av onboarding-prosessen sett fra et arbeidstakerperspektiv 

   Bakken, Martine Rugeldal (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å studere onboarding, et tema det er forsket forholdsvis lite på. Fremfor å snakke med ledere om hvordan onboarding-prosessen foregår i ulike virksomheter, har jeg valgt undersøke ...
  • “Smi mens jernet er varmt og motivasjonen på topp” - En studie av digital læring i onboardingprosessen 

   Pedersen, Carina; Aandal, Andrea Svendsen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan learning management systems (herretter kalt LMS), i dag blir benyttet i fem bedrifter innen varehandel. Fokuset er på årsaken til benyttelse, med vekt på temaet ...