Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchøyen, Halvor
dc.contributor.authorTranaas, Sigrid
dc.contributor.authorMali, Solem
dc.date.accessioned2021-02-25T11:23:40Z
dc.date.available2021-02-25T11:23:40Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730356
dc.description.abstractDagens samfunn er i stor grad preget av samarbeid på tvers av landegrensene og globalisering blir ofte omtalt i form av å knytte land tettere sammen. Samtidig står vi nå i en unik situasjon, relatert til coronaviruset, noe som gjør det interessant å se nærmere på om vi står overfor et skille i globaliseringen, og endring i måten vi samarbeider på. Oppgavens formål er å kartlegge sentrale utfordringer og belyse hvilken påvirkning det internasjonale samarbeidet har for vår valgte casestudie. Vi har valgt å foreta en casestudie av prosjektet Beitstadsundbrua med følgende problemstilling: “Hvordan påvirket tildeling av kontrakt til en internasjonal aktør prosjektet Beitstadsundbrua?” For å avgrense og bidra til å besvare vår problemstilling har vi utviklet tre spesifiserte forskningsspørsmål: 1. Hvilken påvirkning har kulturforskjeller ved et internasjonalt samarbeid? 2. Har en internasjonal aktør et fordelaktig utgangspunkt relatert til anbudskonkurransen? 3. Hvordan kan innkjøpsledelse bidra til å kontrollere risiko ved anskaffelsen? Vi har tatt utgangspunkt i teoretiske antagelser for å underbygge våre forskningsspørsmål, som bidrar til å besvare vår problemstilling. Teorien vil videre danne grunnlag for analyse av vår empiri som besto av tre gjennomførte dybdeintervju. Empirien i denne bacheloroppgaven er basert på en kvalitativ metodisk tilnærming, som ga oss mulighet til å gå i dybden på våre funn. Vår analyse viser at vi har vi har tatt for oss et svært interessant og tidsaktuelt tema. Underveis i forskningsperioden gjorde vi flere spennende funn relatert til internasjonale samarbeid, med hovedfokus på samarbeid mellom en norsk og kinesisk aktør. Konsekvensene og ringvirkningene av et slikt samarbeid er av stor betydning, og vil prege norsk økonomi og næringsliv i fremtiden. Vi konkluderer derfor denne casestudien med at Norge er avhengig av å tilegne seg mer kompetanse omkring internasjonale samarbeid, for å sikre at samarbeidet ikke bidrar til å true norsk næringsliv og norske aktøreren_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectInnkjøpsledelseen_US
dc.subjectCasestudieen_US
dc.titleAnskaffelser på tvers av landegrenser: En casestudie av prosjektet Beitstadsundbruaen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal