Now showing items 1-20 of 104

  • 1+1 = mer enn to. Om å skape synergieffekter 

   Johnsen, Kamilla Haugland; Hoel, Caroline Sofie; Carlsen, Turid (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • En analyse av strategivalget til e-handelbedriften Komplett.no, og vurdering av valgenes betydning for deres suksess 

   Bråten, Henrik (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss fagfeltet strategi og i den forbindelsen dens tematikk og teori. For å belyse dette valgte vi å se nærmere på Komplett.no og deres strategi valg for ehandel. Vi har valgt å benytte ...
  • Anskaffelser på tvers av landegrenser: En casestudie av prosjektet Beitstadsundbrua 

   Tranaas, Sigrid; Mali, Solem (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Dagens samfunn er i stor grad preget av samarbeid på tvers av landegrensene og globalisering blir ofte omtalt i form av å knytte land tettere sammen. Samtidig står vi nå i en unik situasjon, relatert til coronaviruset, ...
  • Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen 

   Brække, Bjørn M. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • “Bankers fremtid” Linje: Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling 

   Aarum, Kine Marie Elvira (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne oppgaven omhandler Vipps og det kommende PSD2 direktivet (Januar, 2018). En regulering i EU som gir flere mulighet til å kunne drive bankvirksomhet. Det legger også til rette for mer innsikt, som igjen kan legge til ...
  • Barrierer for innovasjon: delingsøkonomi med gårsdagens regler? 

   Nestås, Casper Wiig; Opsal, Anders; Paulsen, Sondre Rype (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår bacheloroppgave har som formål å gi en dypere innsikt i hvordan finanskomiteen håndterer reguleringene av delingsøkonomien. For å avgrense fenomenet, har vi valgt å ta utgangspunkt i den mye omtalte tjenesten Uber. ...
  • Beslutningstaking i jaktfasen til Mills DA: Et casestudie av innovasjonsprosessen til Mills DA 

   Pedersen, Jonas Naim; Thollefsen, Simen; Lillehovde, Sindre Martin (Bachelor thesis, 2016-11-14)
   Tema for denne bacheloroppgaven er å avdekke hvilke faktorer som er de mest avgjørende for beslutningene som tas hos den norske matvareprodusenten Mills DA. Selskapet jobber strategisk og trinnvis med innovasjon, og ...
  • Best Value Procurement: Et friskt pust i offentlige anskaffelser? 

   Jensen, Tiril Blindheim; Ramberg, Kristine; Hass, Rebecca (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg prosjektstyrings- og anskaffelsesmetoden Best Value Procurement (BVP). Ideen om utformingen av metoden er basert på at man ønsket å finne en bedre måte å gjennomføre prosjekter på, da mange ...
  • Brukerengasjement på Facebook: Nordic Dreamers 

   Blattmann, Emma; Ekornes, Iselin (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Brukerengasjement i virtuelle samskapingsgrupper, i kontekst av skandinavisk banknæring og fintech, står som sentralt tema i oppgaven. Oppgaven belyser en innovasjonsmetode; samskaping, som i nyere tid har fått fotfeste ...
  • Bærekraft og ledelse. En kvalitativ studie om lederes motivasjon for bærekraft 

   Bayyari, Adan; Borg, Edward Christian; Bendiktsson, Bjørn Isak (Bachelor thesis, 2020)
   I denne sluttoppgaven ønsker vi å se på hvilke motivasjonsfaktorer ledere har når de tar bærekraftige valg. Bærekraft har vært et voksende og sentralt tema for samfunnet vårt og de kommende generasjonene, og er også et ...
  • Bærekraftig atferd. Sammenhengen mellom bærekraftig holdning og handling 

   Meek, Marcus Andre; Aardal, Tobias; Knutsen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet bærekraft som er avgrenset til klima og miljø. Studiens problemstilling er: Hva må til for å sikre en atferdsendring blant forbrukere for å omgjøre en positiv miljøholdning til ...
  • Co-creation: Hvordan Lego samarbeidet seg tilbake til kundens hjerte 

   Sørensen, Kaja Augestad; Scholz, Susanna Linnea; Skovli, Eva (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • Co-working spaces, personlighet og sosiale nettverk: et casestudie av MESH 

   Fottland, Marthe Elise; Andersen, Siri Nicoline (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Formålet med dette studiet har vært å skaffe en bedre forståelse for hvordan nettverk i co-working spaces oppfattes og anvendes av medlemmene. Studiet har også knyttet dette opp mot personlighetsdimensjonen ekstroversjon, ...
  • Dagens unge førstegangsledere 

   Solvang, Charlotte; Syverstad, Mari; Fuller-Gee, Kari Kristine Huvestad (Bachelor thesis, 2012-01-27)
  • Decision-making in innovation 

   Stenhaug, Odd Magne; Lyssand, Cato; Green, Christian (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   Bakgrunn for oppgaven bunner ut i en interesse for innovasjon og hvordan beslutninger rundt dette tas i bedrifter. Vi utforsker hvilke erfaringer næringslivsledere har med beslutningsprosesser når det gjelder å ta i bruk ...
  • Dilemmaer i sosiale medier 

   Malnes, Marlen; Digerud, Ellen Julie (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er dilemmaer ved markedsføring i sosiale medier. Ut ifra våre egne erfaringer og mangel på akademisk teori, sitter vi igjen med inntrykket av at temaet er lite belyst. Med dette som bakgrunn ...
  • Din Bank. 

   Vierli, Eivind Johannes; Herter, Hannes (Bachelor thesis, 2012-01-23)
  • Disruptiv innovasjon i Norsk kontekst: Hvilke av litteraturens disruptive faktorer kan identifiseres i Askeladdens konsepter? 

   Bø, Veslemøy; Mathisen, Kristine Back (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler teorien om disruptiv innovasjon og disruptiv innovasjons rolle i en norsk kontekst. Vi har avgrenset oppgaven til å se på hvilke av teoriens faktorer som kan identifiseres i fem utvalgte konsepter ...
  • Drastiske endringer i treningssenterbransjen 

   Bjørnsen, Benedicte; Evjen, Nora Victoria (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Denne Bacheloroppgaven omhandler treningssenterbransjen og hva som skjedde når lavprisaktører kom på markedet og hvordan dette endret konkurransesituasjon. Problemstillingen vi tar for oss er; Hvordan har lavprisaktører ...
  • E-handel i Bogstadveien. 

   Jansen, Bente; Haugen, Lena Renate (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er våre egne erfaringer, vår bakgrunn og våre egne interesser. Vi ønsket å skrive en oppgave på grunnlag av et tema vi genuint ønsket å vite mer om selv, og valgte derfor kun ut ifra egne ...