Now showing items 1-20 of 46

   Authors Name
   I vår Bacheloroppgave har vi valgt å se på mellomledernes rolle i NAV Oslo. Vi ønsker å se på hvordan krysspress påvirker den subjektive mestringsevnen hos mellomledere ved en organisatorisk endring. For å svare på vår problemstilling har vi valgt å undersøke fire hypoteser: 1.Mellomleder føler på krysspress under en endring fordi han står i en posisjon mellom over og underordnede. 2.Rolletvetydighetskonflikt påvirker mellomlederens subjektivemestringsevne. 3. Intersenderkonflikt påvirker mellomleders subjektive mestringsevne. 4.Intrasenderkonflikt påvirker mellomleders subjektive mestringsevne. Vi har innhentet informasjon om temaet gjennom artikler, forskning og litteratur i form av pensum og annet teori. For å kunne svare på problemstillingen har vi gjennomført semistrukturerteintervjuermed mellomledere i NAV Oslo. Vi valgteå gjennomføre en kvalitativ undersøkelse, og intervjuet personer som alle hadde mye kompetanse og erfaring innenfor vårt fagfelt. Som svar på problemstillingen, med utgangspunkt i våre hypoteser antar vi at krysspress har både positive og negative konsekvenser på mellomlederens subjektive mestringsevne. Avslutningsvis i oppgaven kommer vi med presentasjon av funn og en konklusjon . [1]
   Iacoviello, Licia [1]
   Ianetta, Karin [1]
   Iavicoli, Ivo [1]
   Ibrahim, Magda [1]
   Iburg, Kim Moesgaard [3]
   Igland, Ine Maria [1]
   Ihlebæk, Camilla Martha [1]
   Ihlebæk, Karoline Andrea [1]
   Ihlen, Øyvind [5]
   Ikuta, Kevin S. [1]
   Ikuta, Kevin S  [1]
   Ilic, Irena M. [1]
   Imeland, Ida Sherin [1]
   Imgenberg-Kreuz, Juliana [1]
   Imran, Ali Shariq [1]
   Ind, Nicholas [1]
   Indergård, Marte Albertine [1]
   Indregård, Solveig [1]
   Ingeberg, Andrea [1]