Show simple item record

dc.contributor.authorSandberg, Ane
dc.contributor.authorLudvigsen, Simen
dc.contributor.authorMørch, Sarah Emilie
dc.date.accessioned2017-09-06T11:05:51Z
dc.date.available2017-09-06T11:05:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453364
dc.description.abstractI samtiden preger det digitale og fragmentert medielandskapet nettgenerasjonens preferanser og vaner i hverdagen, også når det kommer til deres konsum av nyheter. Tidligere studier indikerer at spesielt jenter ser ut til å velge vekk de harde nyhetene til fordel for mykt og mer underholdende innhold. Formålet med undersøkelsen som presenteres i denne bacheloroppgaven er å få en bredere forståelse av unge jenters refleksjoner og forhold til harde nyheter på digitale flater. Temaer som nyhetsunnvikelse, nettgenerasjonen, nyhetspresentasjon, opinionsledere og opplevd nytteverdi har vist seg gjeldende gjennom denne studien, for å bedre forstå hvilke prioriteringer jentene gjør i sin mediehverdag. Vi har derfor lagt følgende problemstilling til grunn for vår forskning: “Hvordan reflekterer unge kvinner med lavt nyhetsforbruk over egen interesse for og konsum av harde nyheter på digitale flater?” For å best mulig kunne besvare dette spørsmålet, har vi utformet tre mer konkrete forskningsspørsmål: 1. I hvilken grad opplever jentene at presentasjon av harde nyheter på digitale flater passer overens med deres øvrige mediekonsum? 2. I hvilken grad har avsender og sosiale relasjoner betydning for deres nyhetskonsum? 3. Hvilken rolle spiller harde nyheter i deres hverdag? Vi har gjennom studie benyttet oss av et kvalitativt design med semistrukturelle dybdeintervjuer av ni unge kvinner på videregående skole i Oslo. Basert på de tre forskningsspørsmålene blir funnene i studien diskutert gjennom teoretiske tilnærminger som omhandler nyhetenes presentasjonsmåte, dens avsender og jentenes opplevde nytteverdi. Våre funn bekrefter flere av de samme forholdene som fremkommer i tidligere undersøkelser av fenomenet, men vi har også fått innsyn i interessante refleksjoner som vi ikke har sett tendenser til i andre studier. Trolig kan disse bidra til å nyansere forståelsen av fenomenet nyhetsunnvikelse. Det har gjennom vår studie vist seg at nyhetens presentasjonsmåte har en betydning for jentenes valg av konsum, sett i lys av deres preferanser og øvrige mediekonsum. Våre funn indikerer også at nyhetens avsender har en positiv innvirkning på deres faktiske konsum og forståelse av den gitte nyheten. Et siste moment som gjør seg gjeldende for jentenes prioriteringer av nyhetskonsum, er den opplevde nytteverdien de sitter igjen med.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectPR og samfunnspåvirkningnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectDigitale mediernb_NO
dc.titleNyhetens plass i et digitalt medieunivers: En kvalitativ studie av unge kvinners lave nyhetsforbruknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal