• Anmeldelser på TripAdvisor: en økende makt over hotellmarkedet? 

      Nowak, Pernille; Höjstedt, Lisa; Olsen, Hanne (Bachelor thesis, 2017)
      Besvarelsen tar i utgangspunktet forbrukerens tilbakemeldinger på TripAdvisor og hvordan hotellene kan bruke disse tilbakemeldingene til å forsterke deres svake sider. Vi har valgt å dele bacheloroppgaven inn i fem ...