Show simple item record

dc.contributor.authorLindstad, Christina
dc.contributor.authorSætre, Sebastian
dc.date.accessioned2018-10-01T07:52:25Z
dc.date.available2018-10-01T07:52:25Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565350
dc.description.abstractHotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. Bacheloroppgavens tematikk forankres i dette, der formålet er å belyse hvordan organisasjonskulturelle elementer innvirker på ansattes intensjoner om å forlate bedriften – eller returnere ved neste høysesong. For å undersøke dette ble følgende problemstilling formulert: ”Hvordan kan organisasjonskultur ha en innvirkning på turnoverraten ved sesonghoteller?” Problemstillingen konkretiseres videre ved hjelp av fem forskningsrelaterte antakelser som presenteres løpende gjennom studiens teoriforankring. Teoridelen vil videre fungere som et grunnlag for undersøkelsen av problemstillingen, og videre tolkes i henhold til funn i analysedelen. Her benyttes organisasjonskulturens fem generelle effekter på atferd for å strukturere hele studiet. Studiens empiri benytter fenomenologisk metodologi som forskningsdesign. Videre blir det gjennomført 7 dybdeintervjuer med aktuelle respondenter fra ulike sesonghoteller i Norge og Sverige. Våre funn viser til at organisasjonskulturelle elementer har innvirkning på sesongarbeideres turnoverintensjoner. Tilhørighet og fellesskap, motivasjon, tillit, samarbeid og koordinering, og ledelse er alle påvirkende faktorer i en sesongarbeiders opplevelse av arbeidsplassen. Ved negative opplevelser kan drivere til å forlate arbeidsplassen oppstå. Til tross for dette vil det være viktig å understreke at dette er et kvalitativt studie. Dermed setter det ikke oss i en posisjon til å generalisere eller peke på kausale årsakssammenhenger. Derimot kan undersøkelsen bidra til å redegjøre for økt kunnskap om ansattes subjektive erfaringer og tolkninger av organisasjonskulturens innvirkning på turnover ved sesongbasert hotelldrift.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHotelledelsenb_NO
dc.subjectTurnovernb_NO
dc.titleBacheloroppgavennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal