Show simple item record

dc.contributor.authorLøge, Johanne
dc.contributor.authorJuvik, Frida Stien
dc.contributor.authorBoge, Karina
dc.date.accessioned2019-11-06T12:06:25Z
dc.date.available2019-11-06T12:06:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626897
dc.description.abstractTanken bak denne bacheloroppgaven har vært å finne en inngangsport som HR-avdelinger kan bruke for å bli anerkjent og skape verdi i organisasjonen. Vi ser på relasjonen mellom HR og mellomledelsen som et viktig første ledd for å oppnå verdiskapning, og har med bakgrunn i dette forsket på hvordan HR bør angripe relasjonen for å skape gode resultater. Problemstillingen vår ble som følger: Hvordan kan HR-avdelingen skape verdi i relasjonen med mellomledelsen? Ved å ta et dypdykk i ulik teori falt avgjørelsen på å bruke HR-kompetansen “troverdig aktivist”, utarbeidet av Ulrich (2017), som utgangspunkt for å besvare problemstillingen. Formålet med denne kompetansen er nemlig å skape innflytelse, integritet og tillit gjennom resultater. “Troverdig aktivist”-domenet er igjen delt i fire faktorer som beskriver hvordan HR bør gå frem for å mestre denne kompetansen. Vi har brukt de fire faktorene sammen med supplerende teori for å besvare våre to forskningsspørsmål: 1) Hvordan bør HR jobbe ut mot mellomledelsen for å bli en troverdig aktivist? 2) Hvordan bør HR jobbe inn mot seg selv for å bli en troverdig aktivist? Disse spørsmålene opplevde vi at ga et helhetlig og overordnet bilde på problemstillingen, da de tar for seg eksterne og interne aktiviteter for å bli en relasjonsbyggende troverdig aktivist. For å besvare spørsmålene og samtidig ha relasjonen med mellomledelsen som fokus i forskningen, valgte vi to ulike innfallsvinkler. Utvalget er derfor representert av fire HR-medarbeidere og fem mellomledere fra tre store bedrifter i ulike bransjer og sektorer. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av kvalitativ metode, hvor vi ved bruk av dybdeintervju stilte spørsmål som ga oss svar på hvordan representantene praktiserer og opplever de fire faktorene. Resultatene ble deretter systematisert og analysert, som førte til spennende funn. Oppsummerende så vi at HR-avdelingene har et stort ønske om å fokusere på disse faktorene, men at flertallet av de blir nedprioritert og glemt. Avslutningsvis har vi konkludert med faste holdepunkter og anbefalinger til HR om hvordan de skaper verdi i relasjonen med mellomlederne ved å fremstå og utvikle seg til å bli troverdige aktivister. Mange av punktene er svært grunnleggende og veldig selvsagt, likevel opplever vi at HR-avdelingene har forbedringspotensialer og bør bevisstgjøres på hvilken rolle mellomlederne kan ta i denne prosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectMellomledelsenb_NO
dc.titleRelasjonen mellom HR og mellomledelsennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal