Her finner du ikke-konfidensielle bacheloroppgaver fra studier ved Institutt for ledelse og organisasjon (ILO). Fra 2018 publiseres kun oppgaver med karakter A. Frem til 2017 finnes både A- og B-oppgaver.

Recent Submissions

 • Psykologisk kontrakt i team: En studie av horisontal forventningsavklaring som indre motivasjonsfaktor 

  Sæther, Vanessa; Thorberg, Linnea Lerbæk; Søhagen, Mathilde (Bachelor thesis, 2021)
  Dette studiet legger frem en måte å forstå og belyse viktigheten av horisontale psykologiske kontrakter som oppstår mellom ansatte i team. Utgangspunktet for bacheloroppgaven er å anvende psykologisk kontraktsteori for å ...
 • På hvilke måter bidro ledere til å fremme endringsvilje hos de ansatte under koronakrisen? 

  Meberg, Mathilde; Nilssen, Anne (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har vi med utgangspunkt i teori og innhentede kvalitative data undersøkt temaene endringsledelse og endringsvilje, og hvordan ledere har fremmet endringsvilje hos ansatte under koronakrisen. Utgangspunktet ...
 • Lederutvikling hos mellomledere: En kvalitativ studie om overordnede sin betydning for mellomlederes utvikling 

  Pettersen, Mina; Rosenlund, Maud (Bachelor thesis, 2021)
  I vår bacheloroppgave forsøker vi å gi økt forståelse for overordnedes betydning for mellomlederes lederutvikling. Det mangler imidlertid forskning på feltet, og stadig flere stiller spørsmål ved virkningen av lederutvikling. ...
 • Motivasjon på hjemmekontor: Hvordan kan fjernledere tilrettelegge for motiverte ansatte på hjemmekontor? 

  Kofteby, Rikke; Myklebust, Tiril (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven er gjennomført i en tid med pandemi, hvor vårt hovedfokus har vært på hvordan motivasjonen til ansatte utarter seg fra hjemmekontoret. Videre har vi ønsket å kartlegge fjernlederens rolle i dette - ...
 • Selvledelse på hjemmekontor 

  Simonsen, Elise; Skaje, Sandra Stubbene (Bachelor thesis, 2021)
  I bacheloroppgaven vår ønsker vi å se hvordan arbeidstakere har håndtert overgangen til hjemmekontor. Etter Covid-19 pandemien inntraff Norge i mars 2020, oppsto det store forandringer og de strengeste nasjonale tiltakene ...
 • Relationer mellan ledare och medarbetare under förändringsprocesser 

  Kaok, Milad; Thomasine, Chadarè (Bachelor thesis, 2021)
  Temat för denna uppsats är relationsorienterat ledarskap under förändringsprocesser. Vi önskar att undersöka hur medarbetare i två olika organisationer påverkas av relationsorienterad ledarstil under förändringsprocesser. ...
 • Selvledelse blant ansatte under hjemmekontor. 

  Mardal, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
  De siste tre tiårene har selvledelse vært under stor utvikling og det finnes store mengder forskning innen selvledelseslitteraturen. Det skal her gjøres et kvalitativt forskningsprosjekt hvor formålet er å få et objektivt ...
 • Teamarbeid fra hjemmekontor under koronapandemien 

  Meltzer, Amalie; Osaland, Tea; Nansve, Maria (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan velfungerende team har blitt påvirket av å bli plassert på hjemmekontor under koronapandemien. Det er et tema som ikke har vært forsket mye på fordi det bare er litt over ett år ...
 • Smidig prosjektarbeid og utvikling i Digitaliseringsdirektoratet 

  Andersen, Cathrine Sølvberg; Bø, Idar (Bachelor thesis, 2021)
  Denne studien har som hensikt å undersøke hvordan prosjekter blir gjennomført i henhold til prosjektteori og smidig metodikk. Dette har blitt undersøkt gjennom følgende problemstilling: ● “Hvordan arbeider ...
 • Hva er verdien av Norwegian Air Shuttle ASA per 30.12.2020? 

  Engenes, Marius; Hjort, Peter; Burger, Alexander; Aas, Thor J.Thomassen (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en strategisk analyse av Norwegian Air Shuttle ASA etterfulgt av det gjennomfører vi en verdivurdering av selskapet. Problemstillingen for vår bachelorutredelse er følgende Hva ...
 • Fjernledelse i pandemitider: Hvordan påvirker fjernledelse medarbeidernes indre motivasjon til arbeidet? 

  Borgnes, Asap Vetle Høyland; Kathenes, Andreas Knudsen (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven undersøker fenomenet fjernledelse gjennom et teoretisk rammeverk fundamentert i motivasjon og ledelse. Formålet er å undersøke hvordan utvalgte ledere jobber for å opprettholde medarbeidernes indre ...
 • Inkludering og utnyttelse av etnisk mangfold i norsk arbeidsliv – samsvar mellom ord og handling? 

  Strømdahl, Victoria (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med oppgaven er å undersøke arbeidsgivers syn på mangfold, og få forståelse for hva som skal til for å lykkes med mangfoldsarbeid. Problemstillingen er som følger: Hva er suksesskriteriene for å lykkes med ...
 • Hvordan påvirkning har covid-19 hatt på AS Vinmonopolets forsyningskvalitet? 

  Riis, Marthe; Seljesæther, Malene; Sørby, Lene-Marie (Bachelor thesis, 2021)
  Tema: Denne oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: “Hvordan påvirkning har covid-19 hatt på AS Vinmonopolets forsyningskvalitet?” For å besvare problemstillingen har vi utarbeidet tre forskningsspørsmål. F1: ...
 • Hvordan opplever nyansatte onboarding fra hjemmekontoret? 

  Linton, Marthina Sophie; Davidsen, Tamika (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven har som formål å sette fokus på hvordan nyansatte opplever onboarding fra hjemmekontoret. Hensikten er å forstå hvordan det å være isolert fra arbeidsplassen påvirker deres læring og tilpasning til den nye ...
 • Hvordan kan relasjonen mellom leder og medarbeider sikre kompetanseutvikling? 

  Myhre, Synne Normann; Lüthcke, Martine; Lillegård, Andrine (Bachelor thesis, 2021)
  Tema vi har valgt for denne bacheloroppgaven dreier seg om kompetanseutvikling. Vi har valgt å undersøke en markedsledende organisasjon. Hensikten med denne oppgaven er å se hvordan organisasjonen tilrettelegger for ...
 • Etnisk mangfold som konkurransefortrinn? 

  Hartløv, Nora; Hambro, Elin; Haugen, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med studien er å belyse tematikken rundt etnisk mangfold i norsk arbeidsliv ettersom mangfold er og vil være en stor del av arbeidsmarkedet. Det finnes mye litteratur og forskning som viser effektene av mangfoldige ...
 • Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at autonome team skal lykkes? 

  Murvold, Marie; Molden, Sandra; Johnsen, Cathrine Marvoll (Bachelor thesis, 2021)
  I mars 2020 gikk verden i lockdown som en konsekvens av den pågående pandemien, noe som førte til store endringer og en ny hverdag for mange. Hjemmekontor med Teams og Zoom har blitt den nye normalen, og det forskes stadig ...
 • HR business-partner, gjennom strategi, digitalisering og mulighetsrealisering 

  Gulbrandsen, Marie Charlotte (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med oppgaven var å se på hvordan HR kan oppnå status som troverdig business-partner, ved å arbeide med strategi og digitalisering. I arbeidet med oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i teori, av eldre og nyere dato. ...
 • Hjemmekontor - den nye normalen 

  Kronstad, Karine; Kvitberg, Emilie; Bjørgengen, Mariann (Bachelor thesis, 2021)
  Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om å få en bedre forståelse av hvordan den indre motivasjonen påvirkes når kontoret blir flyttet til de private hjemmene. Dette er et svært dagsaktuelt tema, spesielt med tanke på ...
 • Hjemmekontor – eksisterer arbeidsmiljøet fortsatt? 

  Erlandsen, Isabelle; Finsberg, Kimberlie; Hoff, Eirill (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i hvilken innvirkning pålagt fjernarbeid og fjernledelse har på arbeidsmiljøet og sykefraværet. Hensikten med oppgaven var å belyse viktigheten av et godt arbeidsmiljø og undersøke ...

View more