Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Mari
dc.contributor.authorJosten, Amalie
dc.contributor.authorKiserud, Henrik
dc.date.accessioned2023-12-06T17:05:04Z
dc.date.available2023-12-06T17:05:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3106285
dc.description.abstractFormålet med studiet er å beskrive i hvilken grad det er forskjeller i karriereambisjoner mellom kjønn i det norske arbeidslivet. Tidligere litteratur hevder at det er gjort mange forsøk på å måle ambisjoner, samt å beskrive hva ambisjoner er. Det litteraturen viser er at det er vanskelig å enes om en felles forståelse for ambisjoner som dekker hele begrepet. Dette viser seg når litteratur beskriver karriereambisjoner som en spesifikk subkategori til ambisjoner, mens annen litteratur beskriver karriereambisjoner og ambisjoner som en og samme begrep. Det er lite forskning som fastslår hvorvidt det er forskjeller i karriereambisjoner mellom kvinner og menn, da spesielt i en norsk kontekst. Studiet er gjennomført ved bruk av kvantitativ metode, hvor vi har benyttet en spørreundersøkelse for å innhente data. Antall respondenter i undersøkelsen er N=242, hvor 162 av disse er kvinner og 80 er menn. I denne undersøkelsen er utvalgsstrategien basert på et bekvemmelighetsutvalg, videre har spørreundersøkelsen blitt distribuert på sosiale medier. Funnene avdekker at det i liten grad er forskjeller mellom kvinner og menn når dette ses opp mot ambisjoner som et generelt begrep. Hovedforskjellene oppstår i de kontekstspesifikke spørsmålene rundt karriereambisjoner og karriereambisjoner og kjønn, hvor vi ser at menn i større grad enn kvinner kan beskrives som karriereambisiøse. Begrensninger som påvirker studiet er blant annet at det ikke foreligger en felles forståelse for begrepet ambisjoner, noe som gjør at man må avklare konteksten til begrepene for at det skal kunne operasjonaliseres og anvendes inn i dette studiet. Dette kan gjøre det utfordrende å vite om man snakker om ambisjoner generelt eller karriereambisjoner spesifikt. Begrensningene ved studiet legger også noen goder føringer for hva det bør forskes videre på. Blant annet foreslås det at videre forskning bør fokusere på å utvikle et psykometrisk valid måleinstrument som operasjonaliserer begrepet ambisjoner og karriereambisjoner i sin helhet. Ytterligere foreslås det å gjøre studier som ser på flere variabler og foretar årsaksforklaringer som kan beskrive hvorfor forskjeller er som de er.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMaster i strategisk HRen_US
dc.subjectMSR5100en_US
dc.subjectKjønnsforskjelleren_US
dc.subjectKarriereambisjoneren_US
dc.subjectAmbisjoneren_US
dc.subjectHRen_US
dc.subjectHuman resourcesen_US
dc.titleKarriereambisjoner – er menn og kvinner egentlig forskjellige?en_US
dc.title.alternativeKarriereambisjoner: er menn og kvinner egentlig forskjellige?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal