Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFilstad, Cathrine
dc.contributor.authorGustavson, Tiril
dc.date.accessioned2023-12-06T11:44:39Z
dc.date.available2023-12-06T11:44:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3106221
dc.description.abstract«Jeg vet lite som er så lett å omtale i store ord og så vanskelig å få til i praksis som ledelse» (Arnulf 2020, 7). Ledelse i seg selv er mye forsket på, og da særlig hvordan man bør lede eller hvordan bli en god leder. Jeg finner det derfor interessant å ta et dypdykk inn i hvordan dette læres, fordi det er lite forsket på. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å besvare problemstillingen: «hvordan lærer ledere ledelse?» Dette er en kvalitativ forskningsstudie, der jeg har brukt en abduktiv tilnærming gjennom et fenomenologisk forskningsdesign. Videre har jeg utført 10 strukturerte dybdeintervjuer, med 10 forskjellige ledere, fra forskjellige sektorer og med ulik erfaring. I forkant av intervjuene valgte jeg å lage en intervjuguide, med ferdig formulerte spørsmål. Der ble det i tillegg noe rom for å stille spørsmål basert på intervjuet i seg selv. Funnene i oppgaven baserer seg på eksisterende og relevant litteratur, og innhentet empiri. Ledere lærer ledelse i stor grad gjennom erfaringer som man tilegner seg på et individnivå, men også gjennom sosiale interaksjoner med de rundt seg. For øvrig må man også ha en viss grad av faglig påfyll av ledelsesteori, da det kan sies at formell og uformell læring er betinget av hverandre. Den formelle læringen gir deg en verktøykasse med ulike verktøy, men er ikke noe verdt dersom du ikke anvender den. På samme måte må man anskaffe seg en verktøykasse for å kunne lære seg ledelse på en mer anvendelig og strukturert måte. Det må videre presiseres at det må foreligge en motivasjon til læring, der forventinger til egen lederrolle påvirker villigheten til å lære. Helt til slutt må det påpekes at ledelse er noe kontekstuelt og situasjonsbasert. Det betyr at man hele tiden må tilpasse seg som leder og til passe seg ned konteksten og situasjonen man står i. Ledelse er en livslang læring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectUtviklingen_US
dc.subjectMaster i ledelseen_US
dc.subjectMOP5101en_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.titleHvordan lærer ledere ledelse?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal