Her finner du ikke-konfidensielle bacheloroppgaver fra studier ved Institutt for helsevitenskap. Fra 2018 publiseres kun oppgaver med karakter A. Frem til 2017 finnes både A- og B-oppgaver.

Recent Submissions

 • Lekser i ungdomskolen 

  Henriksen Nyhagen, Annette (Bachelor thesis, 2021-01-12)
  Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om lekser påvirker ungdommer sin motivasjon og mestringstro i forhold til læring. I oppgavens teoridel vektlegges motivasjon og mestringstro ut ifra Bandura sin sosial-kognitive ...
 • Et dypdykk i karriereveiledningens verden for elever med nedsatt funksjonsevne 

  Brandal, Kristine (Bachelor thesis, 2020-06)
  Overordnet hensikt har vært å finne ut hvordan karriereveiledning kan bidra til at elever med nedsatt funksjonsevne får jobb eller tar høyere utdanning etter fullført videregående skole. Dette er gjort ved å identifisere ...
 • Kulturelt mangfold- normalisering eller festivalisering? En kvalitativ studie av to barnehager og hvordan de arbeider med å fremme kulturelt mangfold i hverdagen 

  Snekkerhaugen, Line (Bachelor thesis, 2020-06-06)
  I denne bacheloroppgaven ønsket jeg å forske på hvordan kommunale barnehager i Oslo jobber for å synliggjøre og normalisere kulturelt mangfold i hverdagen. Problemstillingen min ble dermed: Hvordan satses det på å fremme ...
 • Hjerneslag og styrketrening - hva er effekten? 

  Buer, Julianna; Retteraasen, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er årsaken til flest dødsfall i Norge, og hjerneslag faller under denne kategorien. Slag oppstår som følge av emboli eller blødning og kan medføre fysiske og kognitive svekkelser. Vanlige ...
 • En kontrollert, ikke-blindet effektstudie vedrørende ernæring for premature barn med fødselsvekt 1500-2000 gram 

  Kleivan, Henriette Louise Molnes; Vindenes, Katrine (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn for oppgaven: I Norge fødes ca 550 barn med fødselsvekt mellom 1500 og 2000 gram hvert år som utgjør i underkant av 1 % av alle barnefødsler. Feil næringsstofftilførsel kan bidra til økt sykelighet og påvirkning ...
 • Frisklivsveiledernes arbeid med motivasjon og fysisk aktivitet 

  Diskerud, Marthe; Hekleberg, Julie (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Studiens hensikt har vært å se på hvilke teknikker frisklivsveiledere bruker i motivasjonsarbeidet og hvordan de bruker og tilrettelegger for fysisk aktivitet i arbeidet. Problemstilling: "Hvordan jobber ...
 • Diettbehandling av farmakoresistent epilepsi hos barn 

  Gundersen, Astrid Julie; Hamidi, Marve (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Bacheloroppgaven har undersøkt om ketogendiett kan ha en positiv effekt hos barn med farmakoresistent epilepsi. Ketogen diett har blir brukt som behandling for pasienter med epilepsi tidlig på 1900-tallet og er ...
 • Mekanismene bak smertelindring 

  Bjerke, Ellen Marit; Bjerkestrand, Anne Lise (Bachelor thesis, 2019)
  Innledning: I denne oppgaven ønsker vi å søke i litteraturen etter akupunkturens virkemekanismer, sett fra et vestlig medisinsk perspektiv, knyttet til behandling av smerter. Metode: Litteraturstudie, med fokus på ...
 • En sammenligning av kostholdet til en gruppe unge idrettsutøvere med resultatene fra Ungkost 3 

  Derås, Julie; Kristiansen, Stine Bø (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Tenårene er en fase i livet hvor kroppen skal vokse og endre seg i betydelig grad. Et kosthold som dekker behovet for næringsstoffer er spesielt viktig for utviklingen i denne perioden, men også for å redusere ...
 • Middelhavsdietten og lipidprofil – en litteraturstudie 

  Haugen, Marte (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge. Risikofaktorer for å utvikle disse sykdommene er blant annet alder, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet og høyt kolesterol. Middelhavsdietten ...
 • Friluftsliv som et behandlingsalternativ for deprimerte voksne 

  Kjær, Pernille Linnerud; Kvisler, Sarah Marlen (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: En av de store helseutfordringene i dagens samfunn er psykiske lidelser, herunder blant annet depresjon (1). I år 2000 rangerte Verdens helseorganisasjon (WHO) (2)depresjonssykdom som det fjerde største helseproblemet ...
 • Bærekraftig kosthold 

  Waage, Lise (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Mat er i samspill med helse, klima og miljø. Maten vi spiser og matproduksjon er i dag største årsaken til økt risiko for sykdom, klimaendringer, og miljøbelastninger. Det globale matsystemet må utvikles bærekraftig, ...
 • Langtidseffektene av “binge drinking” på kognitiv funksjonsevne hos ungdom – en litteraturstudie 

  Diab, Juditte; Andresen, Siri (Bachelor thesis, 2018)
  Innledning: Ungdomsårene karakteriseres som et sårbart stadium i den kognitive utviklingen samtidig som perioden er preget av et økende alkoholforbruk. Hensikten med oppgaven er å belyse hva nåværende forskning viser om ...
 • Forekomst av forstyrret spise- og treningsatferd blant ernæringsog treningsstudenter sammenlignet med markedsføringsstudenter: En tversnittstudie utført på studenter ved Høyskolen Kristiania 

  Tangen, Elene Maurseth; Opland, Kristine Lyngvik (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Studenter innenfor studieretningen i trening og ernæring, blir stadig eksponert for kunnskap om ulik mat sitt næringsinnhold, og viktigheten av fysisk aktivitet. Flere studier har undersøkt om ernærings- og ...
 • Middelhavskostholdet og forebygging av tykk- og endetarmskreft – en litteraturstudie 

  Todal, Kaja; Johansen, Camilla Nyegaard (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av tykk- og endetarmskreft. Data viser at prevalensen av sykdommen har økt i mange tiår. Sammenliknet med andre land har Norge gode overlevelsestall for flere ...
 • Endring i kroppssammensetning ved kostintervensjon 

  Hjelvik, Stine Nesset; Bygmester-Boym, Henriette Elverud (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Målet er å undersøke hvordan et kosthold basert på kostrådene fra Helsedirektoratet vil påvirke kroppssammensetningen til friske voksne. Et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, ...
 • Kroniske svangerskapsrelaterte bekkenplager 

  Sætereng, Martine Fjeldstad; Berg, Stine (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Studere og sammenfatte årsaker til at noen kvinner utvikler kroniske bekkenplager etter svangerskap, etter ønske om å sette fokus på kvinnehelse. Problemstilling: Hvilke predisponerende og opprettholdende ...
 • Jodstatus blant gravide kvinner i Europa 

  Spildo, Ingeborg (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Jodmangel er et folkehelseproblem på verdensbasis. I europeiske land er mild til moderat jodmangel vanlig. Selv mild til moderat jodmangel er alvorlig hos gravide kvinner for utviklingen av fosteret. Det ser ut ...
 • Motivasjon og livsstilsendring 

  Espelund, Mia Sofie; Flo, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Motivasjon er en viktig del av forebyggende helsearbeid. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å få innsikt i motivasjonsteknikker gjennom erfaringer til ansatte på frikslivssentraler. Problemstilling: Hvordan ...
 • Hvordan håndterer osteopater bevegelsesfrykt hos pasienter med subakutte uspesifikke korsryggsmerter? En kvalitativ studie 

  Warankov, Johannes; Mollatt, Jacob (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Formål og problemstilling Oppgaven tar for seg hvordan osteopater håndterer bevegelsesfrykt hos pasienter med subakutte uspesifikke korsryggsmerter, og gir et innblik i måten intervjuobjektene jobber i en klinisk praksis ...

View more