Her finner du ikke-konfidensielle bacheloroppgaver fra studier ved Institutt for helsevitenskap. Fra 2018 publiseres kun oppgaver med karakter A. Frem til 2017 finnes både A- og B-oppgaver.

Nye registreringer

 • Et dypdykk i karriereveiledningens verden for elever med nedsatt funksjonsevne 

  Brandal, Kristine (Bachelor thesis, 2020-06)
  Overordnet hensikt har vært å finne ut hvordan karriereveiledning kan bidra til at elever med nedsatt funksjonsevne får jobb eller tar høyere utdanning etter fullført videregående skole. Dette er gjort ved å identifisere ...
 • Lekser i ungdomskolen 

  Henriksen Nyhagen, Annette (Bachelor thesis, 2021-01-12)
  Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om lekser påvirker ungdommer sin motivasjon og mestringstro i forhold til læring. I oppgavens teoridel vektlegges motivasjon og mestringstro ut ifra Bandura sin sosial-kognitive ...
 • Kulturelt mangfold- normalisering eller festivalisering? En kvalitativ studie av to barnehager og hvordan de arbeider med å fremme kulturelt mangfold i hverdagen 

  Snekkerhaugen, Line (Bachelor thesis, 2020-06-06)
  I denne bacheloroppgaven ønsket jeg å forske på hvordan kommunale barnehager i Oslo jobber for å synliggjøre og normalisere kulturelt mangfold i hverdagen. Problemstillingen min ble dermed: Hvordan satses det på å fremme ...
 • Middelhavsdietten og lipidprofil – en litteraturstudie 

  Haugen, Marte (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge. Risikofaktorer for å utvikle disse sykdommene er blant annet alder, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet og høyt kolesterol. Middelhavsdietten ...
 • Mekanismene bak smertelindring 

  Bjerke, Ellen Marit; Bjerkestrand, Anne Lise (Bachelor thesis, 2019)
  Innledning: I denne oppgaven ønsker vi å søke i litteraturen etter akupunkturens virkemekanismer, sett fra et vestlig medisinsk perspektiv, knyttet til behandling av smerter. Metode: Litteraturstudie, med fokus på ...
 • Bærekraftig kosthold 

  Waage, Lise (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Mat er i samspill med helse, klima og miljø. Maten vi spiser og matproduksjon er i dag største årsaken til økt risiko for sykdom, klimaendringer, og miljøbelastninger. Det globale matsystemet må utvikles bærekraftig, ...
 • Diettbehandling av farmakoresistent epilepsi hos barn 

  Gundersen, Astrid Julie; Hamidi, Marve (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Bacheloroppgaven har undersøkt om ketogendiett kan ha en positiv effekt hos barn med farmakoresistent epilepsi. Ketogen diett har blir brukt som behandling for pasienter med epilepsi tidlig på 1900-tallet og er ...
 • En sammenligning av kostholdet til en gruppe unge idrettsutøvere med resultatene fra Ungkost 3 

  Derås, Julie; Kristiansen, Stine Bø (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Tenårene er en fase i livet hvor kroppen skal vokse og endre seg i betydelig grad. Et kosthold som dekker behovet for næringsstoffer er spesielt viktig for utviklingen i denne perioden, men også for å redusere ...
 • Frisklivsveiledernes arbeid med motivasjon og fysisk aktivitet 

  Diskerud, Marthe; Hekleberg, Julie (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Studiens hensikt har vært å se på hvilke teknikker frisklivsveiledere bruker i motivasjonsarbeidet og hvordan de bruker og tilrettelegger for fysisk aktivitet i arbeidet. Problemstilling: "Hvordan jobber ...
 • Hjerneslag og styrketrening - hva er effekten? 

  Buer, Julianna; Retteraasen, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er årsaken til flest dødsfall i Norge, og hjerneslag faller under denne kategorien. Slag oppstår som følge av emboli eller blødning og kan medføre fysiske og kognitive svekkelser. Vanlige ...
 • En kontrollert, ikke-blindet effektstudie vedrørende ernæring for premature barn med fødselsvekt 1500-2000 gram 

  Kleivan, Henriette Louise Molnes; Vindenes, Katrine (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn for oppgaven: I Norge fødes ca 550 barn med fødselsvekt mellom 1500 og 2000 gram hvert år som utgjør i underkant av 1 % av alle barnefødsler. Feil næringsstofftilførsel kan bidra til økt sykelighet og påvirkning ...
 • Friluftsliv som et behandlingsalternativ for deprimerte voksne 

  Kjær, Pernille Linnerud; Kvisler, Sarah Marlen (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: En av de store helseutfordringene i dagens samfunn er psykiske lidelser, herunder blant annet depresjon (1). I år 2000 rangerte Verdens helseorganisasjon (WHO) (2)depresjonssykdom som det fjerde største helseproblemet ...
 • Langtidseffektene av “binge drinking” på kognitiv funksjonsevne hos ungdom – en litteraturstudie 

  Diab, Juditte; Andresen, Siri (Bachelor thesis, 2018)
  Innledning: Ungdomsårene karakteriseres som et sårbart stadium i den kognitive utviklingen samtidig som perioden er preget av et økende alkoholforbruk. Hensikten med oppgaven er å belyse hva nåværende forskning viser om ...
 • «Friluftsliv i behandling av psykiske lidelser» 

  Strange, Elise (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Psykiske lidelser er utbredt blant befolkningen og dermed en av nåtidens store folkehelseutfordringer. Disse lidelsene utgjør en betydelig belastning, både samfunnsøkonomisk og personlig. Dagens tradisjonelle ...
 • Motivasjon og livsstilsendring 

  Espelund, Mia Sofie; Flo, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Motivasjon er en viktig del av forebyggende helsearbeid. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å få innsikt i motivasjonsteknikker gjennom erfaringer til ansatte på frikslivssentraler. Problemstilling: Hvordan ...
 • Jodstatus blant gravide kvinner i Europa 

  Spildo, Ingeborg (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Jodmangel er et folkehelseproblem på verdensbasis. I europeiske land er mild til moderat jodmangel vanlig. Selv mild til moderat jodmangel er alvorlig hos gravide kvinner for utviklingen av fosteret. Det ser ut ...
 • Fysisk aktivitet som en behandlingsmetode mot depresjon 

  Nygård, Emilie; Opsahl, Christine (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Depresjon er blant de vanligste og mest økene psykiske lidelsene i dagens samfunn. I følge verdens helseorganisasjon er depresjon den viktigste årsaken til sykdomsbelastning og tidlig død på verdensbasis. Opp ...
 • Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie 

  Jonassen, Jessica Synnøve; Vadstein, Silje (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass. Dagens samfunn stiller mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen, ...
 • Effekten av kognitiv atferdsterapi som behandling for overspisingslidelse 

  Hoseth, Lise Marie; Skare, Karolina (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn Overspisingslidelse er en spiseforstyrrelse som karakteriseres av et tap av kontroll over matinntaket og gjentatte inntak av store mengder mat over kort tid. Studier viser en tydelig forekomst blant overvektige. ...
 • En kvalitativ studie om hvordan osteopater tilnærmer seg pasienter med akillestendinopati 

  Naterstad, Caroline Moland; Weng, Merete (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Bakgrunnen for valg av tema er at det finnes få studier som omhandler hvordan osteopater tilnærmer seg pasienter med akillestendinopati. En stor del av befolkningen rammes av denne tilstanden, og opp mot halvparten ...

Vis flere