• Læringskultur - suksessfaktor for å lykkes i fremtiden? 

   Wellerop, Kristine Marie; Sannerud, Thea Ytterstad; Scheflo, Tonje Marie (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne oppgaven ønsket vi å besvare problemstillingen: “Hvilke kritiske faktorer må til for å danne er sterk læringskultur internt i Volvo Furuset?”. Denne undersøkelsen har som hovedfokus å avdekke kritiske faktorer ...
  • M ot samme destinasjon: Hvordan kan ledelse påvirke sykefravær? 

   Undheim, Jorunn Åshild Austrumdal; Slaatta, Julia (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven undersøker hvordan relasjonen mellom ledelse og ansatte kan påvirke de ansattes holdninger til sykefravær. For å kunne si noe om dette har vi brukt kvalitative dybdeintervjuer med fire ansatte i Norwegian ...
  • Magefølelsen : Jokeren i rekruttering 

   Lund, Celin Frølich; Hølvold, Andrea Solvang (Bachelor thesis, 2019)
   Bruken av magefølelse innen rekruttering er et mye omtalt tema, spesielt innen konsulentbransjen. Vårt utgangspunkt som forskere bygger på erfaring fra både skolebenken og arbeidsliv, og vi opplever et gap mellom forskning ...
  • Maktbalansen mellom leder og ekstern konsulent : En kvalitativ studie av maktbalansen mellom ledere og eksterne konsulenter 

   Overgaard, Anniken; Pedersen, Martine (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven ble til på grunnlag av vår nysgjerrighet for ledelse ved bruk av ekstern arbeidskraft. Det rådende paradigmet er blitt utfordret som følge av blant større usikkerhet, økt markedspress, høyere krav til ...
  • Makten av idrettsutøver som sponsorobjekt. 

   Moen, Christian; Bergholt, Tom-Eirik; Wiik, Ulrikke Louise (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Denne oppgaven har tatt for seg sponsing i Norge. Hensikten har vært å bedre kunnskapen rundt bruk av idrettsutøvere som sponsorobjekt med formål om å hjelpe norske bedrifter med ønske om å sponse. Da sponsorat gjerne ...
  • Mangfoldsledelse. En studie om å tilrettelegge for mangfold i rekrutteringsprosessen i norsk arbeidsliv 

   Bamidale, Badejo (Bachelor thesis, 2020-05-26)
   Formålet med dette studiet har vært å avdekke hvilke holdninger og ambisjoner rekrutteringsansvarlige har rundt mangfold, rekruttering, og mangfold i rekrutteringsprosessen med utgangspunkt i denne problemstillingen: ...
  • Mangfoldsledelse: Inkludering av etnisk mangfold i arbeidslivet 

   Wiken, Karianne; Woldsnes, Heidi Jessen (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan etnisk mangfold i arbeidslivet preger, inkluderes og benyttes i ASKO, med spesielt vekt på mangfoldsledelse som styringsverktøy. Det har resultert i følgende ...
  • Medarbeiderløfte som konkurransefortrinn: På hvilken måte kan medarbeiderløftet brukes til å tiltrekke potensielle ansatte? 

   Horn, Mathias Heide; Fuks, Petr (Bachelor thesis, 2017)
   Vår oppgave omhandler på hvilken måte medarbeiderløftet kan brukes til å tiltrekke potensielle ansatte. Vi har valgt å besvare problemstillingen med tre forskningsspørsmål: - I hvilken grad er medarbeiderløftet knyttet ...
  • Mellomlederen – mer enn bare en budbringer? En bacheloroppgave om hvilken påvirkningskraft mellomleder som endringsagent har på DNB Liv sin verdiskaping. 

   Mikkelsen, Ingvild; Kjeldsen, Ida (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Da enkelte hevder det i dagens kunnskapssamfunn foreligger et betraktelig mindre behov for mellomledere, synes vi det var interessant å skrive en oppgave som kan bidra til å sette søkelys på hvilken rolle mellomlederen ...
  • Mental trening – motbakkens styrke for unge gründere? 

   Malhotra, Stuti Lakshmi; Notvik, Kjetil H-J. (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er mental trening og unge gründere, med et fokus rettet mot hvordan mental trening kan styrke unge gründere ved motgang. Det viser seg at det finnes lite kunnskap om fenomenet mental ...
  • Midlertidig ansattes affektive tilknytning til organisasjonen 

   Brandal, Kristine; Aune, Sandra Gussiås (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Overordnet hensikt med denne undersøkelsen har vært å se om det foreligger en forskjell i den affektive tilknytningen til organisasjonen mellom midlertidig og faste ansatte. I tillegg til dette har vi sett det hensiktsmessig ...
  • Morphogenesis – Beginning of the shape. 

   Røsand, Iselin; Vreim, Silje Sandbukt (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Pronova Biopharma og den integrasjonsprosessen de har gått igjennom etter at de ble kjøpt opp av BASF. Problemstillingen valgte vi ut fra vår nysgjerrighet på hva som er med på å skape ...
  • Motivasjon i ensformig arbeid - Et casestudie i posttjeneste-bransjen 

   Lorentzen, Michael; Kristiansen, Synnøve; Le, Luu Thanh (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I denne oppgaven ønsker vi å besvare problemstillingen: Hvordan kan produksjonslederne og medarbeiderne sammen bidra til økt motivasjon?. Vi har besvart denne ved bruk av et intensivt enkeltcasestudie hvor vi foretok ...
  • Motivasjon i nedgangstider - “Hva gjør ledere for å motivere de ansatte i nedgangstider?” 

   Haukaas, Sebastiaan; Ytreland, Hanna; Tveit, Nadia (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hva nedgangstider i organisasjoner kan gjøre med motivasjonen til ansatte og hvilke tiltak lederne gjør i en slik situasjon. Vi har tatt for oss tre spesielle faktorer for ...
  • Motivasjon og mistrivsel i DNV GL 

   Bratterud, Thea; Runsbech, Henriette Lea (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke Herzbergs tofaktorteori, og teste teoriens gyldighet 55 år etter den ble publisert for første gang. For å gjøre dette har vi valgt å undersøke om Herzbergs tofaktorteori kan ...
  • Motivasjon på hjemmekontor: Hvordan kan fjernledere tilrettelegge for motiverte ansatte på hjemmekontor? 

   Kofteby, Rikke; Myklebust, Tiril (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er gjennomført i en tid med pandemi, hvor vårt hovedfokus har vært på hvordan motivasjonen til ansatte utarter seg fra hjemmekontoret. Videre har vi ønsket å kartlegge fjernlederens rolle i dette - ...
  • Motiverende og tidseffektivt lederskap: En kvalitativ studie av kjøpmenn i REMA 1000 

   Brødsjømoen, Siv Sønstevold (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er basert på Global Employee and Leadership Index, en undersøkelse av ledere og medarbeidere i Norge. Deres siste undersøkelse fra 2016 viser at nesten halvparten av Norges ledere mener de ikke bruker nok ...
  • Motstand i nedbemanningsprosesser 

   Bakken, Silje Anette; Balk, Helene Kolstad; Berg, Andrea Grøndal (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan bedrifter kan håndtere motstand blant sine ansatte i nedbemanningsprosesser. Den har særlig fokus på hvordan forankring i ledelsen, kommunikasjon og medarbeiderinvolvering kan ...
  • Nedbemanningstider – hva påvirker de gjenværende ansattes opplevelse? 

   Grønli, Augusta Sophie; Clemensen, Sandra Sørby; Risnes, Mari Bjelland (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   I denne oppgaven ønsker vi å belyse vår problemstilling: “Har de gjenværende ansattes positive eller negative opplevelse av nedbemanning en sammenheng med opplevd tillit, rettferdighet, myndiggjøring og endring i ...
  • Nordmenn + Service = Sant? 

   Ali, Sheik Gohar; Thorgersen, Eirik; Romset, Joakim (Bachelor thesis, 2012-01-25)