Now showing items 225-244 of 302

  • Objektiv kartleggingsmetode i en rekrutteringsprosess: Fører objektiv kartleggingsmetode til økt mangfold og vil den forebygge diskriminering? 

   Løvås, Madeleine Benedicte; Rodriguez, Celine; Subotic, Jelena (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet rundt problemstillingen: ”Fører en objektiv kartleggingsmetode til økt mangfold og vil den virke forbyggende mot diskriminering?” Motivasjonen for denne oppgaven lå bak valg av tema som ...
  • Om å «få folk med på laget»: En undersøkelse i en bedrift om kommunikasjon mellom ledelse og ansatte i en endringsprosess 

   Schulerud, Tora Marie Kayser; Drescher, Lena; Buer, Martin (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Formålet med denne oppgaven har vært å rette søkelyset på et område som handler om ledernes kompetanse i endringsprosesser. Vi har sett på hvordan innhold og form på ledelsens kommunikasjon kan være med på å fremme ...
  • Onboarding av nyansatte 

   Misje, Birgitte (Bachelor thesis, 2020-06-07)
   Forskning viser at manglende introduksjon er en av de hyppigste årsakene til at nye medarbeidere slutter i virksomheten. Nyansatte som slutter innen kort tid kan ha store økonomiske konsekvenser for virksomheten, samtidig ...
  • Onboarding av nyansatte og hvilken betydning det har for turnover i organisasjoner 

   Eggen, Malin; Østvold, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Forskning viser at mange nyansatte avslutter arbeidsforholdet allerede i løpet av det første året. På bakgrunn av dette ønsker vi å belyse hvordan en kan legge til rette for at nyansatte tilpasser seg i organisasjonen ...
  • Onboarding i en bransje med høy turnover 

   Bratbakken, Eli; Dieserud, Miriam; Carlsen, Marianne (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet onboarding og om denne prosessen har en mulig effekt på turnover i hotellbransjen. Hensikten har vært å danne en forståelse for om det Bauer (2010) betegner som en systematisert ...
  • Onboarding via digitale verktøy 

   Skarra, Pia Martine; Sørgård, Tonje Stubban (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet onboarding med fokus på implementering av digitale verktøy i onboardingsprogrammet. Onboarding er en prosess som skal hjelpe den nyansatte å tilpasse seg kunnskaper, ferdigheter ...
  • Onboarding – en oversett praksis? En studie av onboarding-prosessen sett fra et arbeidstakerperspektiv 

   Bakken, Martine Rugeldal (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å studere onboarding, et tema det er forsket forholdsvis lite på. Fremfor å snakke med ledere om hvordan onboarding-prosessen foregår i ulike virksomheter, har jeg valgt undersøke ...
  • Onboarding; Et viktig ledd under mottagelsen av nyansatte 

   Svarva, Lise Bull; Rødseth, Gina Karvel (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne bacheloroppgaven undersøker onboarding, et tema det er forsket forholdsvis lite på. Studien undersøker prosessen fra et HR -, leder - og nyansattes perspektiv. Formålet med besvarelsen har vært å undersøke hva som ...
  • Opplevelsen av å utføre jobbintervjuer under en pandemi 

   Lunde, Marcus; Sivertsen, Benjamin; Østrem, Daniel (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven tar for seg hvilke fordeler og ulemper rekrutterere har opplevd under endringen fra fysiske- til digitale intervjuer under koronapandemien. Bakgrunnen for oppgaven er basert på vårt engasjement rundt hvordan ...
  • ”Opplevelsen av å være kvinne gjennom en ansettelsesprosess i et ekstremt mannsdominert yrke” 

   Ballou, Kristin Nichole (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Denne bacheloroppgaven handler om kvinner i finansbransjen, med fokus på deres opplevelse gjennom en ansettelsesprosess. Undersøkelsen tar for seg kvinner som har vært på intervju til analytikerstillinger innenfor ...
  • Opplevelsesøkonomi som driver til bærekraftig helårsdrift 

   Larsen, Anette; Haldorsen, Anniken (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   På bakgrunn av denne oppgaven ønsket vi å se på hvordan Kristiansand Dyrepark som Norges største opplevelsespark kunne nå gruppe- og bedriftsmarkedet med deres tilbud. Event i Dyreparken etter stengetid har eksistert siden ...
  • Oppleves smarttelefoner som et positivt gode eller et tilgjengelighetskrav? 

   Holter, Christina; Midttun, Agnes Helene; Eikeland, Linn Susann (Bachelor thesis, 2014-10-25)
   I denne oppgaven var målet å finne ut hvorvidt arbeidsgiverfinansierte smarttelefoner oppleves som et positivt gode, eller et tilgjengelighetskrav av ansatte i advokatbransjen. I tillegg ønsket vi å undersøke hvordan ...
  • Oppsigelse: en studie av saklighetskravet 

   Myhre, Mariann Dehli; Kristiansen, Camilla; Mauseth, Maria Aschlund (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Denne bacheloravhandlingen er en avhandling i et juridiske teama innenfor norsk arbeidsrett og er således basert på juridisk metode. Nærmere bestemt skal avhandlingen beskrive saklighetskravet begrensninger ved oppsigelse. ...
  • Ord og handling – Et innblikk på ledelse i servicebransjen 

   Steinsholm, Christian; Larsen, Christina; Myhre, Veronica (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   I denne oppgaven har vi studert om ledere er bevisste på sine egne lederteorier og om det er samsvar mellom leders ord og handling. Dette er gjort basert på datainnsamling på fire forskjellige hoteller. Vi har tatt ...
  • Organisasjonssosialisering - en stressende prosess? 

   Berg, Emil; Hangeland, Daniel (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hva som kan gjøres i oppstartsfasen av onboardingsprosessen for å redusere nyansattes stressnivå. Dette er et tema vi mener fortjener mer forskning. Vi har tatt utgangspunkt i to ...
  • På hvilke måter bidro ledere til å fremme endringsvilje hos de ansatte under koronakrisen? 

   Meberg, Mathilde; Nilssen, Anne (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi med utgangspunkt i teori og innhentede kvalitative data undersøkt temaene endringsledelse og endringsvilje, og hvordan ledere har fremmet endringsvilje hos ansatte under koronakrisen. Utgangspunktet ...
  • Pedagogiske faktorer i lederutvikling: Betydningen av pedagogiske faktorer på lederutviklingskurs 

   Stokke, Martine; Tjelle, Mina; Finstad, Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgavens formål har vært å undersøke hvordan et lederutviklingskurs bør legges opp for at deltakerne skal få mest mulig læringsutbytte og økt kompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende ...
  • Pins som belønning - Et casestudie i fast food-bransjen 

   Schulzki, Suzanne; Thorvaldsen, Karoline; Ahlin, Norea (Bachelor thesis, 2015-10-09)
   Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan opplever ansatte i en fast-food restaurant pins som belønning? Denne besvarte vi ved hjelp av et casestudie hvor vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer ...
  • Prestasjonsfremmende egenskaper ved teamarbeid. 

   Lillesand, Nina; Storeide, Stine Listou (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven er bygd rundt problemstillingen: Opplever prosjektmedarbeidere at kunnskapsoverføring er en kilde til læring som påvirker prestasjonene i en prosjektgruppe? Disse forskningsspørsmålene vært sentrale i ...
  • Prøvetid: Hvordan kan prøvetiden utnyttes for å kvalitetssikre nyansettelser? 

   Røkås, Emilie; Østberg, Maja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: Vi har valgt å undersøke hvordan utnyttelse av prøvetiden kan være med på kvalitetssikre nyansettelser, og fungere som et verktøy for norske arbeidsgivere. Det er av interesse å undersøke bakenforliggende årsaker ...