Now showing items 34-53 of 302

  • E-læring i arbeidslivet: Hvordan lykkes når grunnleggende læringsprinsipper møter dagens teknologi 

   Edvardsen, Anna; Andfossen, Mari Kristine (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   E-læring har vært anvendt i stor skala siden 2000-tallet. Som opplæringsform er det fleksibelt, tids- og kostnadsbesparende for selskaper, sammenlignet med tradisjonell klasseromsopplæring. Til tross for dette viser en ...
  • Emotionell intelligens - den avgörande ledarkompetensen? 

   Kristensson, Emelie Ida Elise; Johansson, Sanna Erika (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Syftet med denna uppgiften är att uppmärksamma emotionell intelligens som kompetens och vilken påverkan den har i ett allt mer teknologiskt arbetsliv. Det blir specifikt belyst i förhållande till ledarrollen och om det ...
  • Employee Value Proposition: Et verktøy for å tiltrekke og beholde nøkkelmedarbeidere 

   Smulders, Nathalie; Kaland, Hedda (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på hvordan employee value proposition (EVP) kan brukes for å tiltrekke og beholde nøkkelmedarb eidere. For å svare på vår problemstillingen er det formulert tre forskningsspørsmål: ...
  • En annerledes onboarding 

   Borch, Ida; Ellingsen, Emilie; Rougthvedt, Hannah (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke tema onboarding, rettere sagt dagens onboarding; digital onboarding. Dette er et område det finnes lite forskning på. Fremfor å snakke med virksomheter om hvordan onboarding ...
  • En kvalitativ studie for hvordan digital onboarding påvirker nyansattes læring og tilhørighet 

   Lorenzen, Cecilie; Morkemo, Nina Hofstad (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne avhandlingen er å belyse hvordan digital onboarding påvirker de nyansattes læring og tilhørighet til organisasjonen. God onboarding er viktig for at nyansatte skal trives og ha et ønske om å bli i ...
  • En kvalitativ studie for hvordan kunstig intelligens påvirker PwC Oslo 

   Grimstad, Bianca; Walberg, Nikolai (Master thesis, 2020-06)
   Problemet: Hvordan skal ledere og medarbeidere tilpasse seg den stadige teknologiske utviklingen, og hvordan dette påvirker virksomheter. Problemstilling: Hvordan påvirker kunstig intelligens PwC Oslo? Hensikt: ...
  • En kvalitativ studie om betydningen av kjønn i lønnsforhandlinger 

   Uggla, Johanna Sandahl; Lauritzen, Therese Berg; Pettersson, Linnéa Sofie (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Oppgavens overordnende problemstilling er: Hvilken betydning har kjønn i individuelle lønnsforhandlinger? Oppgavens hensikt er å få en dypere forståelse for de elementene som kan påvirke under en lønnsforhandling. Ettersom ...
  • En kvalitativ studie om kjønn og lønnsforhandlinger 

   Sundby, Anniken Maria; Trå, Samuel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan menn og kvinner opptrer i individuelle lønnsforhandlinger, og om fremtreden kan bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn som vi finner i dag. For å finne ...
  • «En kvalitativ studie: Et strategisk møte med millennium generasjonen» 

   Simonsen, Emilie; Remel, Marius; Nielsen, Dina (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Temaet for denne oppgaven er lojalitet blant de norske ansatte av millennium generasjonen i organisasjoner. For det første har vi funnet ut at den mest sentrale forskningen av lojalitet i organisasjoner som er relevant ...
  • En positiv onboarding 

   Golzar Bergdal, Anita; Balchen, Pernille (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Viktigheten av gode onboardingprosesser vektlegges stadig mer som en forutsetning for å klare å beholde de nyansatte. En organisasjon består av individer, og nettopp derfor må fokuset rettes mot individene. I forskning ...
  • En studie av autonom motivasjon på hjemmekontor under covid-19. 

   Pedersen, Maria; Markussen, Tanya (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å undersøke hvordan covid-19 med det påfølgende hjemmekontor har fått konsekvenser for de ansattes autonome motivasjon. Etterfulgt av deltagelse i et forskningsprosjekt ved Høyskolen ...
  • En studie av effekten ved et lederutviklingsprogram med styrkebasert tilnærming 

   Lamminen, Lydia; Johansen, Sara; Morkemo, Nina Kristine Hofstad (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Det overordnede målet for denne oppgaven har vært å gi et innblikk i hvilke effekter et styrkebasert lederutviklingsprogram kan gi. Dette gjorde vi ved å samle inn og drøfte data med utgangspunkt i problemstillingen: “Hvilken ...
  • En studie av hvordan man kan redusere risiko for feilansettelser gjennom omstrukturering av rekrutteringsprosessen 

   Skram, Lene; Bårtveit, Cecilie; Skogseide, Sigrid (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   I denne oppgaven har vi kartlagt hvordan Bergen Kommune kan redusere risikoen for feilansettelser av lærere gjennom omstrukturering av rekrutteringsprosessen. Oppgavens første del er en introduksjon bestående av innledning, ...
  • En studie om aksjonslæring i lærende organisasjoner 

   Kirkebø, Elisabeth Lund; Bjørklund, Ida; Hjelle, Solveig (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Formålet med oppgaven er å undersøke om aksjonslæring vil bidra til å forsterke Peter Senges disipliner om lærende organisasjoner. Vi har brukt en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi har gjennomført semistrukturerte ...
  • En studie om hvordan ansattes erfaring med toppledelsens håndtering av endringsprosesser har påvirket ansattes grad av tillit til toppledelsen og reaksjoner på endring 

   Bratland, Synne; Graven, Aina; Thunes, Ingrid (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   denne oppgaven har vi med utgangspunkt i teori og innsamlede kvantitative- og kvalitative data undersøkt hvordan toppledelsens håndtering av endringer har påvirket ansattes grad av tillit til toppledelsen og reaksjoner på ...
  • En studie om hvordan atypiske ansettelsesrelasjoner påvirker organisasjonskulturen i Nortura 

   Aksnes, Camilla; Solbakken, Lena; Heia, Ane Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om atypiske ansettelsesrelasjoner har en påvirkning på organisasjonskulturen. Videre ønsket vi å avdekke hvilke sentrale elementer i kulturen som kunne bli berørt av ...
  • En studie om medarbeiderdrevet innovasjonskultur 

   Hagen, Monica; Latini, Charlotte; Hansen, Ida Myhrvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår oppgave omhandler medarbeiderdrevet innovasjonskultur. Å ha en kultur som bidrar til at organisasjonens medlemmer kontinuerlig ønsker å streve etter innovasjon, er viktig for å lykkes med innovasjon. I vår oppgave har ...
  • En studie om varsling, HR-ledelse og organisasjonskultur 

   Karlsen, Sara Thistel; Hessen, Julie D. (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom temaene varsling, HRledelse og organisasjonskultur. Vi er spesielt interessert i å belyse følgende problemstilling: "Hvordan kan HR-ledere tilrettelegge for ...
  • En studie om: Hvordan ivareta organisasjonskultur når bedriften har høy grad av innleid arbeidskraft. 

   Molvær, Miriam Solevåg; Røher, Marit (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne undersøkelsen er gjort basert på et ønske om å se hvordan en bedrift med høy bruk av innleid arbeidskraft kan ivareta sin organisasjonskultur. Bakgrunnen for oppgavens tematikk er et ønske om å få et dypere innblikk ...
  • En tverrsnittsundersøkelse av turnoverintensjon i restaurantbransjen 

   Nyhammer, Kristin; Johansen, Hannah Victoria Eidsvik (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har valgt å undersøke hvilke faktorer som foreligger til turnoverintensjon i restaurantbransjen. Vi bruker Peppes Pizza som studieobjekt. Vårt formål er å kunne gi en beskrivende forklaring på hvorvidt indre motivasjon, ...